Sun Home

Синтез и биологическая активность координационных соединений меди(II), никеля(II) и кобальта(III) с N(4)-аллил-S-метилизотиосемикарбазона 2-бензоиллпиридина

Synthesis and biological activity of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone.

Autori:

USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ZARICIUC ELENA, GARBUZ OLGA, GULEA AURELIAN

Rezumat:

The paper presents the synthesis of the 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone and five coordination compounds of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) with this ligand. New synthesized substances were studied using IR and NMR (1H and 13C) spectroscopies, elemental analysis, molar conductivity and magnetochemical research.  It was studied in vitro antimicrobial and antifungal activities against a wide range of standard strains Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumonae and Candida albicans for synthesized substances. The study of the antiproliferative properties in vitro of the pro-ligand and complexes was tested on the human myeloid leukemia HL-60 and cervical cancer HeLa cells..   

Lucrarea conţine descrierea sintezei N(4)-alil-S-metilizotiosemicarbazonei 2-benzoilpiridinei (HL) şi a cinci compuşi coordinativi ai cuprului(II), nichelului(II) şi cobaltului(III) cu acest ligand. Compuşii noi obţinuţi au fost studiaţi cu ajutorul spectroscopiei IR şi RMN (1H şi 13C), analizei elementale, conductivitaţii molare şi susceptibilităţii magnetice. Pentru compuşii sintetizaţi a fost determinată in vitro activitatea antibacteriană şi antifungică faţă de spectrul larg de tulpini standard de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumonae şi Candida albicans. Activitatea antiproliferativă in vitro a ligandului şi complecşilor a fost testată pe celule leucemiei mieloide umane HL-60 şi HeLa.  Cuvinte-cheie: compuşi coordinativi, 2-benzoilpiridina, izotiosemicarbazona, activitatea biologică.

В работе представлен синтез N(4)-аллил-S-метилизотиосемикарбазона 2-бензоилпиридина (HL) и пяти координационных соединений меди(II), никеля(II) и кобальта(III) с этим лигандом. Новые синтезированные соединения были изучены с использованием ИК и ЯМР (1H и 13C) спектроскопий, элементного анализа, молярной электропроводности и магнитной восприимчивости.  Для синтезированных веществ была изучена in vitro противомикробная и противогрибковая активности по отношению к стандартным штаммам Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumonae и Candida albicans. Антипролиферативные свойства in vitro лиганда и комплексов были изучены на клетках человеческой миелоидной лейкемии HL-60 и клетках рака шейки матки HeLa.  Библ. – 20, Таб. – 4, Рис. – 5.


Cuvinte-cheie:

coordination compounds, 2-benzoylpyridine, isothiosemicarbazone, biological activity

Domenii:

Chimie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.69 MB)

Ediţia curentă

journal