Sun Home

Экологическая структура популяции вида Cricetulus migratorius (pallas,1773) на западной окраине ареала

Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.

The ecological structure of the population of the species of Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) on the western boundary of the area.

Autori:

MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI

Rezumat:

Lucrarea conține informația cu privire la grivanul cenușiu (Cricetulus migratorius), specie rară, cu un areal discontinuu, puțin cercetată. Răspândit în agrobiocenoze, populează preponderent sectoarele marginale ale culturilor agricole și zona de ecoton. Constituie o densitate relativă medie de 0,26%/100 băteli și o dominanță de 2,89% în raport cu numărul de rozătoare capturate. Stațiunile preferate sunt culturile prășitoare, furajere și gramineele de toamnă. Grivanul cenușiu are o capacitate reproductivă mare, exprimată prin perioada de reproducere de cca 10 luni, maturizare precoce a femelelor, fertilitate medie de 6,2 embrioni, variind în dependență de masa femelelor de la 2 la 9 embrioni. Supraviețuiește în agrobiocenoze datorită prezenței și depozitării semințelor de culturi agricole și a covorului vegetal protector..   

The work contains information on the gray hamster (Cricetulus migratorius), a rare, poorly studied species, with a discontinuous areal. Distributed in agrobiocenosis, it occurs mainly on the margins of crop fields and in the ecotone zone. It is 0.26% / 100 davilks of relative density and 2.89% of the number of captured rodents. Preferred plants are row crops, fodder grasses and winter cereals. The gray hamster is characterized by a high reproductive potential, the breeding period lasts about 10 months, the females reach puberty early, the average fecundity is 6.2 embryos, and varies from 2 to 9 embryos. In agrobiocenosis it survives thanks to the seeds of crops and vegetative protective cover. 16 references, 4 figures.

Работа содержит информацию о сером хомячке (Cricetulus migratorius), редком, малоизученном виде, с разрывным ареалом. Распространён в агробиоценозе, встречается преимущественно на окраинах полей сельхозкультур и в зоне экотона. Составляет 0,26%/100 давилок относительной плотности и 2,89% от численности отловленных грызунов. Предпочитаемыми стациями являются пропашные культуры, кормовые травы и озимые зерновые культуры. Серый хомячок характеризуется высоким репродуктивным потенциалом, период размножения длится около 10 месяцев, самки рано достигают половой зрелости, средняя плодовитость составляет 6,2 эмбриона, вариирует от 2 до 9 эмбрионов. В агробиоценозе выживает благодаря семенам сельхозкультур и растительному защитному покрову. Библ.- 17, рис. - 4.


Cuvinte-cheie:

grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.7 MB)

Ediţia curentă

journal