Sun Home

Комбинационная способность родительских форм томата по комплексу признаков при создании гетерозисных гибридов F1 для одноразовой уборки.

Combination ability of parental forms of tomato on a set of traits in the creation of F1 heterotic hybrids for one-time harvesting.

Autori:

ȚĂPORDEI ALLA

Rezumat:

Определена общая комбинационная способность (ОКС) у исходных форм по комплексу признаков (продолжительность вегетационного периода», общая дружность созревания, урожайность, масса и физико-механические свойства плода. Выделены сорта и линии с высокими эффектами ОКС. Определена специфическая комбинационная способность (СКС) у 110 гибридных комбинации полученных в результате гибридизаций по схеме 11х11. Выделены ряд гибридных комбинаций с высокой СКС по комплексу признаков в зависимости от использованных в гибридизации исходных форм, и лишь у отдельных гибридных комбинаций они остаются стабильными. Установлено, что прямые и обратные скрещивания определяют эффективный СКС. Библ. – 9, таб. – 2.

A fost determinată capacitatea combinativă generală (CCG) la formele iniţiale după un complex de caractere (durata perioadei de vegetaţie, coacerea generală, recolta, masa şi proprietăţile fizico-mecanice ale fructelor). Au fost evidenţiate soiuri şi linii cu  efecte înalte ale CCG. A fost determinată capacitatea combinativă specifică (CCS) la 110 combinaţii obţinute în rezultatul hibridării conform schemei 11x11. Au fost evidenţiate un şir de combinaţii hibride cu CCS înaltă după un set de caractere în dependenţă de formele iniţiale utilizate în hibridare, şi numai la anumite combinaţii hibride acestea rămân stabile. S-a stabilit, că încrucişările directe şi reciproce determină CCS efectivă

The total combination ability (TCA) of the initial forms was determined by the complex of characteristics (vegetation period, general baking, harvest, the mass, and the physical and mechanical properties of the fruit). Varieties and lines with high effects of TCA were singled out. Specific combination ability (SCA) was determined in 110 hybrid combinations obtained as a result of hybridization according to the scheme 11x11. A line of hybrid combinations with high SCA on a complex of features in dependence on the initial forms used in the hybridization were determined, and only in certain hybrid combinations they remain stable. It was established that direct and reverse crosses determine the effects of SCA. 9 references, 2 tables


Cuvinte-cheie:

исходные формы, Сорт, линия, гибридные комбинации, эффекты ОКС, константы СКС, Урожайность.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.63 MB)

Ediţia curentă

journal