Sun Home

Разнообразие содержания и состава эфирного масла у гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill.

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.

Diversity of the essential oil content and chemical composition of Lavandula angustifolia Mill. F1 hybrids.

Autori:

GONCEARIUC MARIA, BUTNARAŞ VIOLETA, MAŞCOVŢEVA SVETLANA, BALMUŞ ZINAIDA, COTELEA LUDMILA, BOTNARENCO PANTELIMON

Rezumat:

Au fost creaţi şi evaluaţi hibrizi intraspecifici de Lavandula angustifolia Mill. S-a demonstrat că indicii caracterelor cantitative variază între hibrizi şi formele materne. Conţinutul în ulei esenţial, determinat prin hidrodistilare este mult mai ridicat (3,939 – 5,480% s.u.) la hibrizii creaţi şi selectaţi de cât la formele materne de la care au provenit (2,722 – 3,413% s.u.). Efectul heterozis la conţinutul de ulei variază considerabil la diferiţi hibrizi derivaţi de la diferite forme parentale şi constituie +37,8 …+110,5%. Analiza cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial, evaluat prin tehnici GC-SM a stabilit diferenţe considerabile ale componenţei uleiului la diferiţi hibrizi în funcţie de forma maternă. Numărul componenţilor identificaţi în ulei variază de la 18 până la 38. Componenţii majori ai uleiului esenţial sunt: linalool, 24,15 – 50,84%; acetat de linalil, 27,29 – 44,40%; α – terpineol, 3,82 – 4,84%; terpinen-4-ol, 1.11 – 9.21%. Au fost selectaţi hibrizi cu conţinut foarte ridicat (4.939-6.164 % s.u.) de ulei esenţial, cu perioada de vegetaţie diferită - de la timpurie până la tardivă, rezistenţi la secetă. Clonarea acestora a rezultat elaborarea soiurilor noi de levănţică Fr.5S8-24, VM-18V, Fr.8-5-15V.

Were created and assessed intraspecific Lavandula angustifolia Mill. hybrids. The indices of the quantitative characters have been shown to vary between the hybrids and maternal forms. The content of essential oil quantified via hydrodistillation is much higher (3.939 – 5.480%, dry matter) in the hybrids produced than in the maternal forms from which they originated (2.722 – 3.413%). The effect of heterosis for the essential oil content varies considerably in different hybrids derived from different maternal parents and constitutes +37.8 – +110.5%. The quantitative and qualitative analyses of the essential oil assessed with the aid of GC-SM techniques have demonstrated considerable differences of the oil in different hybrids depending on the maternal form. The number of the components identified in the essential oil ranges between 18 and 38. The major components in the essential oil are as follows: linalool (24.15 – 50.84%); linalyl acetate (27.29 – 44.40%); α – terpineol (3.82 – 4.84%); terpinen-4-ol (1.11 – 9.21%); lavandulol acetate (0 – 2.22%). The hybrids with a very high content (4.939-6.164 %, dry matter) of essential oil, different vegetation period from early- to late-ripening and resistant to drought have been selected. Their cloning has resulted in new varieties named Fr.5S8-24, VM-18V and Fr.8-5-15V. 27 references, 3 tables, 4 figures.

Созданы и оценены внутривидовые гибриды Lavandula angustifolia Mill. Доказано что количественные признаки варьируют между гибридами и материнскими формами. Содержание эфирного масла, определяемое гидродистилляцией, значительно выше (3.939 – 5.480% с.в.) у гибридах, чем у соответствующих материнских формах (2.722-3.413% с.в.). Эффект гетерозиса проявленный по содержанию эфирного масла значительно варьирует в пределах +37.8 – +110.5% у разных гибридов, происходящих от разных материнских формах и составляет. Количественный и качественный анализ эфирного масла, осуществлённый ГХ-СМ, установил значительные отличия состава у разных гибридов в зависимости о материнской формы. Количество компонентов варьирует от 18 до 38. Основными компонентами являются: линалоол, 24,15 – 50,84%; линалил ацетат, 27.29 – 44,40%; α – терпинеол, 3.82 – 4.84%; терпинен-4-ol, 1.11 – 9.21%. Отселектированы гибриды с очень высоким содержанием эфирного масла – 4.939-6.164 % с.в. и разным периодом созревания, устойчивых к засухе. Их клонирование привело к созданию новых сортов лаванды Fr.5S8-24, VM-18V, Fr.8-5-15V. Библ. – 27, таб. – 4, рис.-3.


Cuvinte-cheie:

Lavandula angustifolia, hibrid, Heterozis, ulei esenţial, componenţa chimică.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.14 MB)

Ediţia curentă

journal