Sun Home

Роль антиоксидантной ферментной системы в формировании стресс-памяти растений к засухе.

Rolul sistemului enzimatic antioxidant în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la secetă.

Role of the antioxidant enzimatic system in the formation of plants stress-memory to drought.

Autori:

BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, IONAŞCU ANGELA

Rezumat:

Au fost obţinute date experimentale privind argumentarea concepţiei despre existenţa la plante de Glycine max L. (Merr) şi Zea mays L. a stres-memoriei, indusă de seceta repetată în timp. Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale ontogenezei manifestă o toleranţă sporită la apariţia repetată a secetei în perioada critică. S-a demonstrat implicarea sistemelor de protecție de la speciile reactive de oxigen în formarea stres-memoriei plantelor la apariţia repetată a condiţiilor de secetă. Formarea memoriei de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: plantele cu un potenţial de rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă mai mare, mai uşor se adaptează la stresul hidric repetat.

Experimental data have been obtained on the argumentation of the concept by existence to Glycine max L. (Merr) and Zea mays L. plants of the stress-memory at the repeated drought. Plants, which have suffered moderate drought at the initial stages of ontogenesis, show increased tolerance to the repeated occurrence of the drought in the critical period. The involvement of protective systems from the reactive oxygen species in the stress-memory formation of plants at the repeated occurrence of drought conditions has been demonstrated. The formation of stress memory depends on the constitutive resistance of the plants: plants with a higher resistance potential, in particular with a higher constitutive tolerance, more easily adapt to the repeated water stress. 36 references, 2 tables.

Получены экспериментальные данные подтверждающие концепцию о существовании у растений стресс-памяти к повторяющейся засухе. Растения, перенесшие умеренную засуху на начальных стадиях онтогенеза, демонстрируют повышенную толерантность к повторному возникновению засухи в критический период. Было продемонстрировано участие защитных систем от реактивных форм кислорода в формировании стресс - памяти растений при повторном возникновении засухи. Формирование стресс - памяти зависит от конститутивной устойчивости растений: растения с более высоким потенциалом устойчивости, в частности с более высокой конститутивной толерантностью, легче адаптируются к повторному водному стрессу


Cuvinte-cheie:

plante de soia şi porumb, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, secetă, stres-memorie.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.56 MB)

Ediţia curentă

journal