Sun Home

Клинические, метаболические и эволютивныеаспекты диабетической ретинопатии у больных с сахарным диабетом 2 типа.

Aspecte clinice, metabolice şi de evoluţie ale retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2.

The clinical, metabolical and evolutional aspects of diabetic retinopathy in type 2 diabetes

Autori:

ZOTA LARISA, ZOTA VICTORIA

Rezumat:

În acest studiu au fost evaluate particularităţile clinice, paraclinice şi evolutive ale retinopatiei diabetice la 150 pacienţi cu diabet zaharat tip 2 în funcţie de durata bolii. Analiza rezultatelor obţinute a relevat la toţi diabeticii o frecvenţă mai mare a retinopatiei diabetice neproliferative. Odată cu creşterea duratei de evoluţie a diabetului, s-a remarcat progresia severităţii retinopatiei. Dezvoltarea retinopatiei diabetice a avut loc pe fundalul hiperglicemiei bazale şi valorilor crescute ale indicelui HbA1c, în asociere frecventă a hipertensiunii arteriale (84,6%), a supraponderabilităţii şi obezităţii (88,7%), iar indicii metabolismului lipidic au fost în relaţie directă cu calitatea echilibrului diabetului zaharat..

Our study was performed in a group of 150 patients with diabetes mellitus type 2. We had evaluated clinical, laboratory and progression peculiarities of diabetic retinopathy in concordance with the duration of the disease. The analysis of the obtained results revealed to all diabetics a higher frequency of non-proliferative diabetic retinopathy. With the increase in the duration of diabetes evolution, the progression of the severity of retinopathy was noted.  Development of diabetic retinopathy occurred in the background of basal hyperglycemia and elevated HbA1c values, with frequent association of hypertension (84.6%), overweight and obesity (88.7%), and lipid metabolism indices were in direct relationship with the quality of diabetes mellitus equilibrium.

В данной работе проведено исследование клинических, лабораторных и эволютивных характеристик диабетической ретинопатии у 150 пациентов с сахарным диабетом 2 типа в зависимости длительности течениядиабета. Анализ полученных результатов показалболее высокую частоту непролиферативной диабетической ретинопатии у всех диабетиков. С увеличением продолжительности течения диабета отмечалось прогрессирование тяжести ретинопатии. Диабетическая ретинопатия развивается на фоне гипергликемии и повышенных значений гликозилированного гемоглобина. Отмечалась частая ассоциация гипертензии (84,6%), избыточного веса и ожирения (88,7%),а показателилипидного обмена были в прямой зависимости от качества контроля диабета. Библ. – 21, таб. -1.


Cuvinte-cheie:

retinopatie diabetică, diabet zaharat, hiperglicemie, hipertensiune arterială, obezitate

Domenii:

Medicină

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.45 MB)

Ediţia curentă

journal