Sun Home

Слюна как перспективный материал для биологических исследований

Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă

Saliva as a promising material for biological research

Autori:

GARAEVA SVETLANA, LEORDA ANA, POSTOLATI GALINA, PORNEALA INA, REDCOZUBOVA GALINA

Rezumat:

Au fost elucidate particularităţile spectrului aminoacizilor liberi şi ale produselor finale ale metabolismului azotat în saliva umană în dependenţă de sex. Concentraţia sumară de aminoacizi liberi la persoanele tinere de gen masculin este semnificativ mai înaltă comparativ cu cele de gen feminin. Cu toate acestea, raportul unor grupuri de aminoacizi nu depinde de diferenţa de gen. A fost constatat, că conţinutul total al aminoacizilor liberi în salivă este mai mic decât în serul sanguin. Dintre grupele funcţionale ale aminoacizilor liberi, tioaminoacizii au un conţinut aproape identic în ambele fluide biologice. Au fost depistate diferenţe în cota de distribuţie a produselor metabolismului azotului în ser şi salivă.

There were revealed gender characteristics of the spectrum of free amino acids and products of nitrogen metabolism in saliva. The FAA total concentration in mixed saliva of young men is much higher than that of girls. However, the ratios of certain amino acid groups do not depend on gender differences. It was found that the total content of FAA in saliva is lower than in the serum. Among the functional groups, sulfur-containing amino acids have almost the same content in both biological fluids. Differences in the share distribution of products of nitrogen metabolism in serum and saliva were found.

Были выявлены гендерные особенности спектра свободных аминокислот и продуктов азотистого обмена в слюне. Суммарная концентрация САК в смешанной слюне у юношей значительно выше, чем у девушек. Однако коэффициенты соотношений некоторых групп аминокислот не зависят от гендерных различий. Было обнаружено, что общее содержание свободных аминокислот в слюне ниже, чем в сыворотке крови. Среди функциональных групп серосодержащие аминокислоты имеют почти одинаковое содержание в обеих биологических жидкостях. Были обнаружены различия в долевом распределении продуктов метаболизма азота в сыворотке крови и слюне. Библ.- 44, табл. - 3, рис. - 2.


Cuvinte-cheie:

salivă mixtă, ser sanguin, aminoacizi liberi, metabolism azotat, grupă funcţională.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.66 MB)

Ediţia curentă

journal