Sun Home

Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови крыс под влиянием различной структуры рациона питания

Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.

The free amino acid content in blood serum of rats under the influence of diverse structure feeding.

Авторы:

VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA, TOLSTENCO DORINA, GARAEVA SVETLANA, POSTOLATI GALINA

Резюме:

În articol sunt elucidate unele particularităţi ale influenţei raţiilor alimentare cu diferită structură asupra conţinutului aminoacizilor liberi în serul sanguin. Experimentul a fost efectuat pe 20 şobolani maturi care au fost hrăniţi cu diferite raţii alimentare. A fost stabilită o corelaţie a conţinutului aminoacizilor în ser în funcţie de componentele structurale din raţiile alimentare. Excesul componentelor structurale din raţiile alimentare (glucide, proteine, lipide) induce modificări calitative şi cantitative fondului aminoacizilor liberi în serul sanguin al şobolanilor din loturile experimentale. Datele privind concentraţia anumitor aminoacizi în serul sanguin ar permite utilizarea acestora ca markeri în identificarea, la prima etapă, a dezechilibrului metabolic în dependenţă de structura nutrienţilor şi vor servi ca bază în elaborarea recomandărilor de prevenire a unor dereglări funcţionale, prin optimizarea nutriţiei.

В статье выяснены некоторые особенности влияния пищевых рационов различной структуры на содержание свободных аминокислот в сыворотке крови. Эксперимент проводили на 20 зрелых крысах, которые получали разные рационы питания. Была установлена корреляция между содержанием аминокислот в сыворотке и структурой пищевых рационах. Избыток структурных компонентов пищевых рационов (углеводов, белков, жиров) вызывает качественные и количественные изменения в пуле свободных аминокислот в сыворотке экспериментальных крыс. Данные о концентрации некоторых аминокислот в сыворотке крови, могут быть применены для их использования в качестве маркеров для идентификации, на первом этапе, метаболического дисбаланса в соответствии со структурой рациона питания, и послужить основой для разработки рекомендаций по профилактики функциональных нарушений путем оптимизации питания. Библ.- 14, табл. – 3.

Some features of the influence of food rations of different structure on the content of free amino acids in the blood serum are elucidated in the article. The experiment was performed on 20 mature rats that were fed with different food rations. A correlation of amino acid content in serum based on structural components in food rations has been established. The excess of the structural components in the food rations (carbohydrates, proteins, fats) induces qualitative and quantitative changes in the free serum amino acid pool of the experimental rats. Data about the concentration of certain amino acids in the blood serum would allow their use as markers in identifying, at the first stage, the metabolic imbalance depending on the nutrient structure of rations and will serve as a basis for elaboration of recommendations for the prevention of functional disorders by optimizing nutrition. 14 references, 3 tables. 


Cuvinte-cheie:

aminoacizi liberi, ser sanguin, şobolani albi de laborator, raţie alimentară.

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (335)

Год:

2018

Скачать

Download PDF (0.55 MB)

Текущие издание

journal