Sun Home

Расчет атмосферной дифузии загрязнителей воздуха от стационарных и мобильных источников в Молдове.

Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica.Moldova

Evaluatin of the dispersion of air pollutants from stationary and mobile sources from the Republic of Moldova.

Autori:

BREGA VLADIMIR, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, ŢUGULEA ANDRIAN

Rezumat:

În această lucrare este descrisă evaluarea calităţii aerului atmosferic, în baza modelării dispersiei și calcularea concentraţiei poluanţilor emişi de sursele majore de poluare din Republica Moldova. A fost utilizat modelul Tailor-Sutton privind corelaţia statistică a turbulenţei, dezvoltat şi adoptat în actul normativ OND-86 «Методика расчета  концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ». Algoritmul de calcul al dispersiei poluanţilor a fost realizat conform programului „Ecolog – Integral”. Datele de intrare pentru sursele înalte şi cele joase au fost preluate atât din proiectele tehnice ale întreprinderilor poluatoare cât şi din datele statistice oficiale. În particular sunt prezentate hărţile de contaminare a noxelor – NOx, și SO2 de la sursele staţionare şi mobile în condiţiile cele mai severe de poluare. În funcţie de vasta varietate a indicilor de calcul ale dispersiei, pentru emisiile provenite de la surse rurale de poluare din amplasate în vecinătatea ariilor naturale protejate de stat, izoliniile de concentraţie a noxelor indică valori de la 6,5 la 10 μg/m3, fiind de zeci de ori mai mici decât valoarea critică a acestora pentru vegetaţia forestieră, având astfel un impact nesemnificativ de poluare. Pentru sursele urbane de poluare, un impact semnificativ îl au sursele joase și, desigur sursele mobile. Pentru sistemul urban Chişinău, izoliniile de concentrație a NOx, și SO2 indică valori până la 10 CMA (CMA pentru NO2 – 0,85 mg/m3 și pentru SO2 – 4,00 mg/m3) – impact destul de mare.

This paper describes the atmospheric air quality assessment, based on modeling dispersion and calculation of concentration of pollutants emitted from sources of pollution from the Republic of Moldova. It was used the Tailor-Sutton model regarding statistical correlation of turbulence, perfected and adopted by normative document OND-86 for determining the concentration of pollutants at the ground level and establish of limited admissible emissions. The algorithm for calculating the dispersion of pollutants is done  according to the “Ecolog- Integral” program. Input data both high and low sources were taken from technical projects of polluting enterprises, and according to official statistics data. The patter presents different maps for the contaminant concentration for NOx, SO2 from stationary and mobile sources for the most unfavorable conditions of pollution. According to the Program “Ecolog-Integral” NOx dispersion calculations, emissions from local sources for protected areas the range vegetation has from 6,5 to 10 μg/m3, that is ten times smaller than the critical value, which indicates the significant NOx impact on the environmental components. Similar findings are reported and for SO2, SO24−in the atmospheric air basin.  12 refferences, 1 table, 4 figures

В статье описывается оценка качества атмосферного воздуха, на основе моделирования дисперсии и расчета концентрации загрязняющих веществ, выделяемых основными источниками загрязнения в Республике Молдова. Для расчетов была использована модель статистической корреляции турбулентности, разработанная и принятая в нормативном акте ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ». Алгоритм расчета дисперсии загрязняющих веществ, проводился в соответствии с программой «Ecolog- Integral». Входные данные для высоких и низких источников были взяты как из технических проектов загрязняющих предприятий, так и из официальных статистических данных. В частности, представлены карты загрязнения NOx и SO2 из стационарных и мобильных источников в самых суровых условиях загрязнения. В зависимости от широкого спектра показателей расчета дисперсии, для выбросов из источников загрязнения в сельской местности, расположенных вблизи охраняемых государством природных территорий, изолинии концентрации показывают значения от 6,5 до 10 мкг/м3, в десятки раз ниже критического значения для лесной растительности, Библ. – 12, рис. – 4, табл. – 1.


Cuvinte-cheie:

difuzie atmosferică, surse de poluare, hărţi de contaminare.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (2.18 MB)

Ediţia curentă

journal