Sun Home

Качество воды для ирригации

Calitatea apei pentru irigare

Water quality for irrigation.

Autori:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, ŢURCAN SERGIU

Rezumat:

În articol este prezentată sinteza parametrilor (chimici şi microbiologici) şi a formulelor de calcul a indicilor pentru irigare necesari în gestionarea problemelor legate de calitatea apei din agricultura irigată deoarece s-a constatat că în Republica Moldova nu există nici un standard integrat de caracterizare a calităţii apei pentru irigaţii. Evaluarea conţinutului total de săruri solubile, a ionilor toxici şi valoarea raportului de adsorbţie a sodiului (SAR) este necesară pentru a evidenţia riscul de salinizare; procentul de sodiu schimbabil (PSS) demonstrează riscul de sodiu pentru sol, iar cantitatea de cloruri, sulfat, sodiu şi bor poate prezenta pericol pentru plante.

The article presents the synthesis of the chemical and microbiological parameters and the formulas for calculating the irrigation indexes needed in the management of water quality problems in irrigated agriculture because it was found that in the Republic of Moldova there is no integrated standard of water quality characterization for irrigation. The assessment of the total content of soluble salts, toxic ions and the value of sodium adsorption ratio (SAR) is necessary to highlight the salinization risk; the percentage of sodium exchangeable (PSS) demonstrates the risk of sodium for the soil, and the amount of chlorides, sulphates, sodium and boron can pose a danger to plants. 31 references, 8 tables.

В статье представлен синтез химических и микробиологических параметров и формулы для расчета коэффициентов ирригации, необходимых для решения проблем качества воды в орошаемом земледелии, поскольку было установлено, что в Республике Молдова нет единого стандарта качества качества воды для орошения. Оценка общего содержания растворимых солей, токсичных ионов и значения коэффициента адсорбции натрия (SAR) требуется для выделения риска засоления; процент сменного натрия (PSS) демонстрирует риск натрия для почвы, а количество хлоридов, сульфатов, натрия и бора может представлять опасность для растений. Библ. – 31, табл. – 8.


Cuvinte-cheie:

parametrii de calitate a apei, indici de irigare, risc de salinizare.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.62 MB)

Ediţia curentă

journal