Sun Home

Теоретические и практические аспекты лихеноиндикации в лесные экосистемы (пример исследования).

Aspecte teoretice și practice ale lichenoindicației în ecosistemele forestiere  (studiu de caz).

Theoretical and practical aspects of lichenoindication in forestry ecosystems (case study).

Авторы:

DONICA ALA

Резюме:

Grupa de organisme cea mai des utilizată în monitoringul calităţii atmosferei și considerată cea mai sensibilă, la nivel de ecosistem, față de impactul mai multor tipuri de poluanți, este reprezentată de licheni. Aceștia au fost utilizați pentru stabilirea nivelurilor critice (pentru habitatele forestiere) în conformitate cu Directiva privind calitatea aerului (2008) și UNECE / CLRTAP (1997), și sunt considerați indicatori de avertizare timpurie a poluării aerului. Prin acest studiu s-a vizat inventarierea diversității speciilor de licheni epifiți, în trei suprafețe experimentale din Centrul Republicii Moldova, din ecosisteme forestiere formate de stejari (Quercus robur, Q. petraea), încadrate în categoria păduri de foioase mezofite (Mesophytic deciduous forest), sub influența factorilor antropici (gradul de poluare a aerului cu SO2 și NOx), cu indicarea toxitoleranței speciilor de licheni și a indicelui de acidifiere, în corelație cu valorile depunerilor atmosferice ale poluanților sus - numiți. S-a determinat că în cele 3 suprafețe experimentale cercetate, corologic, o abundenţă sporită o au speciile foarte răspândite (15) și comune (7) - specii cele mai des recomandate şi utilizate în monitoringul calităţii mediului în Republica Moldova, și unele specii rare pentru țară, ca: Ramalina farinacea, Ramalina fraxinea, Ramalina pollinaria și Parmelia acetabulum (specii care merită a fi studiate, în special, pentru stabilirea habitatelor preferabile, cu scopul conservării acestora). Particularitățile bioindicatoare ale lichenilor (față de poluarea aerului cu SO2 și NOx) identificate în cele 3 SE, denotă existența relațiilor directe între toxitoleranță și indicele de acidifiere. Datele EMEP (2015) privind concentrația SO2 și NOx în aerul din regiunea cercetată, denotă faptul că în suprafețele experimentale forestiere valorile critice teoretice, pentru acești compuși în aer, nu sunt întrecute sau sunt aproape de limită, și deci, nu pot produce schimbări semnificative/drastice în diversitatea lichenologică.

This study aimed to identify the epiphyte lichen diversity in three experimental areas, in Center part of the Republic of Moldova, from oak forests ecosystems (Quercus robur, Q. petraea), under the influence of anthropogenic factors (air pollution with SO2 and NOx), indicating the toxitoleration of the lichen species (VI classes) and the acidification index (oligotrophic, mesotrophic and nitrophytic), in correlation with the atmospheric deposition values of the above - mentioned pollutants. It has been determined that in the investigated experimental areas, there is an increased abundance of the very widespread species (15) and common species (7) - species most often recommended and used in monitoring the environment quality in the Republic of Moldova, and some rare, vulnerable species, such as: Ramalina farinacea, Ramalina fraxinea, Ramalina pollinaria and Parmelia acetabulum (species that deserve to be studied in particular for the establishment of preferred habitats in order to conserve them). The bioindicator characteristics of lichens (face to air pollution with SO2 and NOx) identified in the experimental areas denote the existence of direct relationships between the toxicotoleration and the acidification index of lichens. The EMEP data (2015) about the SO2 and NOx concentration in the air, in the investigated region, denotes the fact that in the experimental forest areas the theoretical critical values for these compounds in the air are not exceeded or are close to be at the limit, and therefore can not cause significant/drastic changes in lichenological diversity. 22 references, 4 tables.

Это исследование было направлено на выявление разнообразия видов эпифитных лишайников в трех экспериментальных зонах Центральной Молдовы, в экосистемах дубовых лесов (Quercus robur, Q. petraea), под воздействием антропогенных факторов (загрязнение воздуха с SO2 и NOx), с указанием токсикотолерантности лишайников (VI класса) и индекса подкисления (олиго-, мезо-, нитро-филы) в сопоставлении с значениями атмосферного осаждения вышеупомянутых загрязнителей. Было установлено, что в трех исследованных экспериментальных зонах, в изобилии были отмечены виды очень распространенные (15) и общие (7) – это виды, которые чаще всего рекомендуются и используются для мониторинга качества окружающей среды в Республике Молдова, а также некоторые редкие виды для страны: Ramalina farinacea, Ramalina fraxinea, Ramalina pollinaria и Parmelia acetabulum (виды, заслуживающие изучения, в частности, для создания предпочтительных мест обитания с целью их сохранения). Биоиндикаторные характеристики лишайников (по загрязнению воздуха SO2 и NOx), идентифицированные в 3 изученных зонах, означают наличие прямых связей между токсикотолерантностью и индексом подкисления лишайников. Данные ЕМЕП (2015) о концентрации SO2 и NOx в воздухе исследуемой области показывают тот факт, что в экспериментальных лесных районах теоретические критические значения для этих соединений в воздухе не превышают или близки к пределу и поэтому не могут вызывать значительных/резких изменений в разнообразии лишайников. Библ. – 22, табл. – 4.


Cuvinte-cheie:

licheni, biomonitoring, ecosisteme forestiere, nivele critice.

Сферы:

Biologie

Номер:

1 (334)

Год:

2018

Скачать

Download PDF (0.63 MB)

Текущие издание

journal