Sun Home

История молдавского чернозема

Istoria cernoziomului moldovenesc

History of moldovan chernozem.

Autori:

URSU ANDREI, CURCUBĂT STELA

Rezumat:

Cernoziomul este tipul genetic de sol zonal care predomină pe teritoriul Republicii Moldova şi prezintă cea mai importantă bogăţie naturală a ţării. Acest sol a fost studiat multilateral de diferiţi savanţi şi exploratori. El este principalul mijloc de producţie  în agricultură şi asigură productivitatea culturilor alimentare şi furajere. Actualmente, cernoziomul este totalmente valorificat, utilizat neeficient şi supus diferitor procese degradaţionale.

Chernozem is genetic type of zonal soils that prevails in the Republic of Moldova and represents the most important natural resource of the country. This soil type was comprehensively studied and characterized  by different scientists and explorers. Chernozem is the principal means of production in agriculture and ensure food and feed crop productivity. Nowadays, chernozem is fully exploited, inefficiently used and subject to various degradation processes.  48 references, 6 photos

Чернозем – это зональный генетический тип почвы, который преобладает на территории Республики Молдовы и представляет собой ее самое важное природное богатство. Этот тип почвы был всесторонне изучен и охарактеризован многими учеными и исследователями. Чернозем - это главное средство производства в сельском хозяйстве, обеспечивающее продуктивность продовольственных и кормовых культур. В настоящее время, черноземы полностью распаханы, используются недостаточно эффективно и подвергаются различным деградационым процессам. Библ. – 48, фото – 6.


Cuvinte-cheie:

cernoziom, profil, Humus, hartă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.82 MB)

Ediţia curentă

journal