Sun Home

Биосинтез маннопротеинов и культурально-морфологические свойства Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 под воздействием наночастиц TiO2

Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2

The biosynthesis of mannoproteins and morpho-cultural properties of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 under the influence of nanoparticles TiO2

Autori:

USATÎI AGAFIA, BEJENARU (FULGA) LUDMILA, BEŞLIU ALINA, EFREMOVA NADEJDA, CHISELIŢA NATALIA

Rezumat:

Studierea potențialului de biosinteză a manoproteinelor și caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, la cultivare în prezența nanoparticulelor TiO2 cu dimensiuni de 40 nm, în concentrații de 10-30 mg/L, a stabilit lipsa efectelor negative a nanoparticulelor asupra dezvoltării levurii. A fost pusă în evidență similitudinea între dimensiunile medii ale celulelor și caracterele coloniale ale levurii în probele martor și la contact cu nanoparticulele dioxidului de titan timp de 24 ore. Raportul corelațional între aria celulelor și cantitatea de manoproteine la cultivare în prezența nanoparticulelor TiO2, este unul puternic R²=0,881. Rezultatele permit să afirmăm posibilitatea utilizării direcționate a nanoparticulelor în dezvoltarea performanțelor biotehnologice ale levurii..

The article contains the data on the effect of TiO2 nanoparticles on the growth and development of yeast Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. The results indicate the absence of negative effects caused by TiO2 nanoparticles (40 nm), in concentrations of 10-30 mg/L on the potential of mannoproteins biosynthesis and the morpho-cultural properties of the strain. A similarity in the average cell size and colony morphology in the control and samples using nanoparticles of titanium dioxide was found. A high correlation between the area of cells and the amount of mannoproteins in yeast was established at the cultivation in the presence of TiO2 nanoparticles. The obtained results make it possible to recommend the use of TiO2 nanoparticles in the biotechnology of yeast cultivation in order to obtain active components. 32 references, 2 tables, 6 figures

В статье обсуждаются данные о влиянии наночастиц TiO2 на рост и развитие дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Результаты указывают на отсутствие негативных последствий воздействия наночастиц TiO2 (40 нм), в концентрациях 10-30 мг/л, на потенциал биосинтеза маннопротеинов и морфокультуральные свойства штамма. Не обнаружено различий в средних размеров клеток и морфологии колоний в контроле и образцах с применением наночастиц диоксида титана. Установлена высокая корреляционная зависимость между площадью клеток и количеством маннопротеинов у дрожжей при культивировании в присутствии наночастиц TiO2. Полученные данные позволяют рекомендовать использование наночастиц TiO2 в биотехнологии культивирования дрожжей в целях получения активных компонентов. Библ. – 32, рис. – 6, таб. - 2


Cuvinte-cheie:

nanoparticule TiO2, Saccharomyces, manoproteine, caractere morfo-culturale.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.14 MB)

Ediţia curentă

journal