Sun Home

Структура сообществ мелких млекопитающих (rodentia, soricomorpha) в агроценозах северной части Республики Молдова

Structura comunităţilor de mamifere mici (rodentia, soricomorpha) în agrocenozele zonei de nord a Republicii Moldova

Structure of small mammals communities (rodentia, soricomorpha) in agrocenoses from the northern zone of the Republic of Moldova.

Autori:

BURLACU VICTORIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CATERINCIUC NATALIA

Rezumat:

Cercetările au fost efectuate în anii 2014-2017 în diverse tipuri de ecosisteme agrare şi ecotonurile acestora. În total au fost capturate 1166 mamifere mici, fiind înregistrate 11 specii de rozătoare şi 3 specii de soricide. Valorile indicelui de capturare a mamiferelor mici au variat între 20% şi 45% în dependenţă de an, sezon şi condiţii climatice. În semestrul I al anilor 2014-2017 s-a stabilit cea mai mare diversitate în livadă, la ecotonul palustru-agrocenoză şi în ecosisteme rurale. Pentru semestrul II cea mai mare diversitate a fost înregistrată în zona de ecoton: perdea forestieră-agrocenoză şi biotop palustru-agrocenoză. În majoritatea ecosistemelor dominante şi cu abundenţa mai ridicată au fost speciile gen. Apodemus, iar cea mai răspândită şi euritopă este A. sylvaticus. A. agrarius a avut o abundenţă şi dominanţă ridicată în majoritatea ecosistemelor studiate în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie. Au fost semnalate hârciogul (Cricetus cricetus) şi şoarecele pitic (Micromys minutus), specii vulnerabile incluse în Cartea Roşie a Moldovei. Speciile de chiţcani au semnificaţie ecologică accesorie în perdele forestiere şi la ecotonurile cu habitate umede.. 

The studies were conducted in 2014-2017 in different types of agrarian ecosystems and their ecotones. A total of 1166 small mammals were caught, 11 species of rodents and 3 species of insectivores were recorded. The values of the trappability index for small mammals varied from 20 to 45% depending on the year, season and climatic conditions. In the first half of 2014-2017 the greatest diversity was found in gardens, the ecotone of wet biotope-agrocenosis and of rural ecosystems. In the second semester the greatest diversity was recorded in the area of ecotones: forest belt-agrocenosis and wet biotope -agrozenosis. In most ecosystems, species of the genus Apodemus were dominant and abundant and A. sylvaticus is the most common and eurytopic. A. agrarius had a great abundance and dominance in most ecosystems in the second half of the vegetation season. The common hamster (Cricetus cricetus) and the harvest mouse (Micromys minutus), vulnerable species, included in the Red Book of Moldova, have been recorded. Shrews have an accessory ecological significance in forest belts and ecotones with wet habitats.

Исследования проводились в 2014-2017 гг. в различных типах аграрных экосистем и их экотонах. Всего было выловлено 1166 мелких млекопитающих, зарегистрировано 11 видов грызунов и 3 вида насекомоядных. Значения коэффициента попадания для мелких млекопитающих варьировал от 20 до 45% в зависимости от года, сезона и климатических условий. В первой половине 2014-2017 гг. наибольшее разнообразие было обнаружено в садах, в экотоне влажный биотоп-агроценоз и в экотонах руральных экосистем. Во втором семестре наибольшее разнообразие было зафиксировано в экотонах: лесополоса-агроценоз и влажный биотоп-агроценоз. В большинстве экосистемах преобладающими и обильными были виды рода Apodemus, а наиболее распространенным и эвритопным является A. sylvaticus. A. agrarius имел большое обилие и преобладал в большинстве экосистемах во второй половине вегетационного периода. Были выявлены хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus) и мышь малютка (Micromys minutus), уязвимые виды, включенные в Красную Книгу Молдовы. Землеройки имеют второстепенное экологическое значение в лесополосах и экотонах с влажными местообитаниями. Библ. 17, рис. 3


Cuvinte-cheie:

mamifere mici, ecosisteme agrare, ecoton, coeficient de capturare, abundenţă, dominanţă, diversitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.28 MB)

Ediţia curentă

journal