Sun Home

Некоторые аспекты адаптаций полёвок в экосистемах Республики Молдова.

Unele aspecte ale adaptărilor microtinelor în ecosistemele din Republica Moldova

Some aspects of microtine adaptation in the Republic of Moldova ecosystems

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV

Rezumat:

Particularităţile adaptive ale speciilor Microtus arvalis şi Microtus rossieaemeridionalis reprezintă obiectul de studiu al cercetărilor. Cercetările s-au efectuat în agrocenozele republicii şi în ecosistemele adiacente în decursul ultimelor trei decenii. S-a analizat structura demografică şi aspectele procesului reproductiv. S-a stabilit, că ponderea dominantă a femelelor în populaţie şi creşterea duratei perioadei de reproducere reprezintă oparticularitate strategică de adaptare a microtinelor.

Adaptive peculiarities of Microtus arvalis and Microtus rossieaemeridionalis species represent the object of study of researches. The studies have been carried out in the agrocenosis of the country as well as in the adjacent ecosystems during the last three decades. The demographical structure and the aspects of the reproductive system have been analyzed. It was determined that the dominant number of female population and the increase of the period of reproduction represents a strategic peculiarity of microtine adaptation. 7 references, 2 figures, 3 tables

Целью исследований является изучение адаптивных особенностей видов Microtus arvalis и Microtus rossieaemeridionalis. Исследования проводили в агроценозах республики и в близлежащих экосистемах на протяжении последних трёх десятилетий. Проанализирована демографическая структура и разные аспекты репродуктивного процесса. Установлено, что превалирование  численности самок в популяции и удлинение репродуктивного периода являются стратегической особенностью полёвок.  Библ. 7 , рис.2 ., табл.3.


Cuvinte-cheie:

microtine, populaţii, generaţii, densitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.92 MB)

Ediţia curentă

journal