Sun Home

Морфологическое разнообразие популяций Origanum vulgare L. из Республики Молдова

Diversitatea morfologică a populaţiilor de Origanum vulgare L. din Republica Moldova

Morphological diversity of populations of Origanum vulgare L. from the Republic of Moldova

Authors:

MUTU (CALMÎŞ) ANA

Abstract:

Analiza diversităţii morfologice a şapte subpopulaţii de Origanum vulgare L. din flora spontană a r-lui Orhei şi trei subpopulaţii din colecţia Grădinii Botanice a pus în evidenţă un grad comparativ mai înalt al diversităţii intrapopulaţionale la cele din flora spontană. Cele mai multe corelaţii statistic semnificative au fost identificate pentru înălţimea plantelor, numărul de frunze pe nod şi diametrul tulpinii împreună cu alte caractere. Diferenţele observate la nivelul a zece caractere morfologice calitative şi cantitative la plantele din habitatul natural şi colecţie pot fi datorate atât factorilor ecologici, contextului geografic, cât şi celor genetici.

The morphological diversity analysis of seven Origanum vulgare L. subpopulations from Orhei spontaneous flora and three subpopulations from Botanical Garden collection revealed a higher comparative degree of spontaneous flora intrapopulation diversity. Most statistically significant correlations have been identified for: plant height, number of leaves per node, and stem diameter in pair with other characters. Observed differences at ten qualitative and quantitative morphological traits for populations from natural habitat and experimental collection may be due to environmental, geographic, and genetic factors. 31 references, 4 figures, 3 tables.

Анализ морфологического разнообразия семи субпопуляций Origanum vulgare L. из спонтанной флоры, Оргеевский район, и трёх субпопуляций из коллекции Ботанического сада показал более высокую степень внутрипопуляциoного разнообразия в спонтанной флоре. Наибольшее количествo статистически значимых корреляций обнаружены для высоты растений, количества листьев в каждом узеле и для диаметра ствола. Различия, наблюдаемые на уровне десяти качественных и количественных морфологических признаков у исследованных образцов из естественной среде и экспериментальной коллекции, могут быть обусловлены как экологическими и географическими факторами, так и генетическими. Библ. – 31, рис. - 4, табл. - 3.


Cuvinte-cheie:

Origanum vulgare L., variabilitate intra- şi interpopulaţională, parametri morfologici.

Domains:

Biologie

Number:

1 (334)

Year:

2018

Download

Download PDF (1.14 MB)

Сurrent edition

journal