Sun Home

Генетико-молекулярное разнообразие генотипов Salvia sclarea L.

Variabilitatea genetico-moleculară  la genotipurile de Salvia sclarea L

Genetic and molecular variability of Salvia sclarea L. genotypes.

Autori:

MARTEA RODICA, GILLE ELVIRA, DUCA MARIA

Rezumat:

În prezenta lucrare este reflectată variabilitatea genetico-moleculară şi biochimică a genotipurilor de Salvia sclarea L. cultivate în Republica Moldova. Metodologia integrativă a datelor biochimice şi molecular-genetice, corelarea expresiei genelor LPPS şi HPPR cu cantitatea de compuşi biologic activi (sclareol şi polifenoli) contribuie la aprofundarea cunoştinţelor privind mecanismele genetico-moleculare de sinteză a metaboliţilor secundari şi oferă posibiltăţi de pronosticare a formelor productive în baza unui complex de indicatori. Rezultatele genetice au demonstrat un nivel înalt de polimorfism al materialului ameliorativ de S. sclarea, iar estimarea similarităţii genetice a permis evidenţierea unei distanţe genetice maxime între formele parentale ale hibridului H3 - genotipurile P1 (♀) şi P4 (♂). În premieră pentru S. sclarea a fost determinat nivelul de expresie al genelor LPPS şi HPPR implicate în căile metabolice de sinteză a sclareolului, şi respectiv acidului rozmarinic.

The present research reflects the establishment of genetic, molecular and biochemical variability of Salvia sclarea L. genotypes from Republic of Moldova genotypes cultivated in the Republic of Moldova. The integrative methodology is supported by the integrative methodology of analyzing the biochemical and molecular-genetic data and the LPPS and HPPR genes expression correlation with the amount of biologically active compounds (sclareol and polyphenols), which contribute to improve the knowledge about genetic-molecular mechanisms of secondary metabolites synthesis and offer new possibilities of predicting productive forms on the base of the complex of indicators. Genetic results reveal the high ameliorative capacity of local S. sclarea germplasm, and the estimation of genetic similarity has revealed a maximum genetic distance between the parental forms of the H3 hybrid genotypes P1 (♀) and P4 (♂). For the first time for S. sclarea are determining the expression level of the LPPS gene, responsible for the synthesis of lambda-13-en-8ol diphosphate synthase which participate in the formation of sclareol, as well as HPPR gene responsible for synthesis of the hydroxyphenylpyruvate reductase which participate in the formation of the rosmarinic acid.

Исследования заключается в определения генетической и биохимической изменчивости генотипов Salvia sclarea L. из Республики Молдовa. Результаты основаны на методологии интегративного анализа генетическо-молекулярных и биохимических данных и на корреляции экспрессии генов LPPS и HPPR с количеством биологически активных веществ (склареол и полифенольные кислоты), которые способствуют расширению знаний о механизмах генетико-молекулярного синтеза вторичных метаболитов и дают возможность прогнозирования продуктивных форм на основе комплекса показателей.  Генетические результаты показали генетико-молекулярной и биохимической изменчивости, проведенной впервые у местной гермоплазмы S. sclarea, а оценка генетического сходства  выявила максимальную генетическую дистанцию между родительскими формами генотипa H3: P1 (♀) и P4 (♂).  Впервые для S. sclarea был определен уровень экспрессии генa LPPS, который отвечает за синтез лямбда-13-ен-8-ол дифосфат-синтазы, участвующей в формировании склареола и, также, HPPR гена, ответственного за синтез гидроксифенилпируват редуктазы, участвующей в образовании розмариновой кислоты. Библ. - 15, рис. – 2.


Cuvinte-cheie:

Expresia genelor, polimorfism genetic, variabilitate genetico-moleculară, variabilitate fitochimică, Salvia sclarea L.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.61 MB)

Ediţia curentă

journal