Sun Home

Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам

Evaluation of wheat (Triticum aestivum L.) genotypes primary comparative resistance to positive and negative tmperatures.

Autori:

JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU, RALEA TUDOR, ZDIORUC NINA, OBOZNÎI ALEKSANDRU, PARII IULIA, PARII IAROSLAV

Rezumat:

Было исследовано влияние различных доз теплового шока и шока, вызванного отрицательной температурой, на прорастание семян пшеницы. Подобрана оптимальная доза экспозиции к высокой положительной, или к отрицательной температуре, которая позволила распределить 50 генотипов гексаплоидной пшеницы согласно их первичной устойчивости к экстремальным температурам. Дан сравнительный анализ распределения генотипов пшеницы по их первичной устойчивости к тепловому шоку и к шоку отрицательной температурой. Для исключения (минимизации) влияния эпигенетических факторов на устойчивость к экстремальным температурам, все семена, применяемые в наших исследованиях, были репродуцированы в 2016 году в Харьковской области Украины. Разработанный метод является простым, дает воспроизводимые результаты, и позволяет раздельно оценить первичную устойчивость генотипов пшеницы к экстремальным температурам. Его применение может иметь большие перспективы для ускоренной селекции генотипов пшеницы, устойчивых к экстремальным температурам, а также для тестирования влияния регуляторов роста на устойчивость генотипов пшеницы к экстремальным температурам. Библ. - 19, рис. – 4.

A fost studiată influența expunerii semințelor de grâu la diferite doze de șoc termic și șoc cauzat de temperaturi negative asupra germinării. A fost aleasă doza optimă de expunere la o temperatură ridicată pozitivă, sau la o temperatură negativă, ceea ce a permis distribuirea a 50 genotipuri de grâu hexaploid în funcție de rezistența lor primară la temperaturi extreme. Caracteristicile distribuției genotipurilor de grâu după rezistența primară la temperaturi ridicate și îngheț au fost comparate. Pentru a exclude (minimiza) influența factorilor epigenetici asupra rezistenței la temperaturi extreme, toate semințele folosite în aceste studii au fost reproduse în regiunea Kharkhov din Ucraina în 2016. Metoda elaborată este simplă, dă rezultate reproductibile și permite evaluarea separată a rezistenței primare a genotipurilor de grâu la temperaturi extreme. Metoda are mari perspective de utilizare în selecţia accelerată a genotipurilor de grâu rezistente la temperaturi extreme și de testare a influenței regulatorilor de creștere asupra rezistenței genotipurilor de grâu la temperaturi extreme.

We have studied the influence of wheat seed exposure with various doses of heat shock and shock caused by negative temperature on their germination. The optimal dose of exposure to a high positive, or to a negative, temperature was chosen, which allowed the distribution of 50 varieties and lines of hexaploid wheat according to their primary resistance to extreme temperatures. The features of the distribution of wheat genotypes by their primary resistance to high temperatures and to frost were compared. To exclude (minimize) the influence of epigenetic factors on the resistance to extreme temperatures, all seeds used in these studies were reproduced in the Kharkov region of Ukraine in 2016. The elaborated method is simple, gives reproducible results, and allows us to assess separately the primary resistance of wheat genotypes to extreme temperatures. Its application has great prospects for accelerating the selection of wheat genotypes resistant to extreme temperatures, and for testing the influence of growth regulators on wheat genotypes resistance to extreme temperatures. 19 references, 4 figures.


Cuvinte-cheie:

семена пшеницы, генотипы, шок экстремальными температурами, ускоренный метод определения первичной теплоустойчивости и первичной морозоустойчивости.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (2.11 MB)

Ediţia curentă

journal