Sun Home

2+- зависимое всасывание глюкозы в тонкой кишке

2+ - dependent glucose absorption in the small intestine

Autori:

ŞEPTIŢCHI VLADIMIR

Rezumat:

В опытах in vivo на крысах-самцах с изолированным участком тонкой кишки обнаружено, что кальций играет важную роль в регуляции всасывания глюкозы в тонкой кишке, а оптимальная концентрация ионов кальция в энтероците является одним из необходимых условий поддержания процесса всасывания глюкозы в саногенных лимитах. Установлено, что кальций оказывает влияние на всасывание глюкозы посредством изменения уровня функциональной активности системы активного Na+- зависимого транспорта, опосредованной переносчиком SGLT1. Библ. - 49, табл. - 1,рис.-4.

În experienţele in vivo pe şobolani-masculi cu secţiunea izolată a intestinului subţire s-a depistat că calciul joacă un rol important în reglarea absorbţiei glucozei în intestinul subţire, iar concentraţia optimă a ionilor de calciu în enterocit este una dintre condiţiile esenţiale de menţinere a procesului de absorbţie a glucozei în limite sanogene. S-a stabilit că calciul influenţează asupra procesului de absorbţie a glucozei prin  schimbarea nivelului activităţii funcţionale a sistemului de transport activ Na+-dependent mediat de transportorul SGLT1.

In vivo experiments on male rats with an isolated portion of the small intestine have indicated that calcium plays an important role in regulating glucose absorption in the small intestine, and the optimal concentration of calcium ions in the enterocyte is one of the necessary conditions for maintaining the glucose absorption process in the sanogenic limits. It has been established that calcium influences   the absorption of glucose by changing the functional activity level of the system of active Na+-dependent transport mediated by the SGLT1 transporter.


Cuvinte-cheie:

тонкая кишка, энтероцит, всасывание глюкозы, система активного транспорта глюкозы, ионы кальция, верапамил, гиперкальциемия.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.9 MB)

Ediţia curentă

journal