Sun Home

Психометрические методы в диагностике депрессии у пациентов с хроническими вирусными гепатитами  

Psychometric methods in diagnosis of depression in patients with chronic viral hepatitis

Autori:

BEREZOVSCAIA ELENA

Rezumat:

В статье представлен теоретический анализ данных научной литературы о коморбидности депрессии и хронических диффузных заболеваний печени. Освещена проблема роста распространенности патологии печени в Молдове и в мире. Осуществлена систематизация опубликованных психометрических и клинических методов диагностики депрессивных расстройств у пациентов с патологией печени, предложен вариант классификации рассмотренных методик. Создан алгоритм применения той или иной методики в зависимости от целей, задач и возможностей исследования депрессии у больных хроническими диффузными заболеваниями  печени. Подчеркивается необходимость в систематическом методически обоснованном подходе к диагностике депрессивных расстройств у пациентов. Библ. – 41, рис. – 3, таб. – 1..

Articolul prezintă o analiză teoretică a literaturii științifice privind comorbiditatea depresiei și bolilor cronice difuze ale ficatului. Se subliniază problema prevalenței în creștere a patologiei hepatice în Republica Moldova și în lume. S-a efectuat sistematizarea metodelor psihometrice și clinice publicate pentru diagnosticarea tulburărilor de depresie la pacienții cu patologie hepatică și a fost propusă o variantă de clasificare a metodelor examinate. A fost creat un algoritm pentru aplicarea unei anumite tehnici, în dependență de obiectivele, sarcinile și posibilitățile de investigare a depresiei la pacienții cu bolile cronice difuze ale ficatului. Este subliniată necesitatea unei abordări sistematice, metodologice a diagnosticului tulburărilor de depresie la pacienți.

This article presents a theoretical analysis of scientific literature on the co-morbidity of depression and chronic diffuse liver diseases. It highlights the problem of growing prevalence of liver pathology in both Republic of Moldova and the entire world. Has been carried out systematization of published psychometric and clinical methods for diagnosing depressive disorders in patients with liver pathology and proposed a way of classification of the methods examined. An algorithm has been created for applying a certain technique, depending on goals and possibilities of study of depression in patients with chronic diffuse liver diseases. The article stresses the need for a systematic methodologically justified approach to the diagnosis of depressive disorders of the patients. 41 references, 3 figures, 1 table.


Cuvinte-cheie:

хронические диффузные заболевания печени, депрессия, психическое здоровье, психометрия, шкала, коморбидность.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.96 MB)

Ediţia curentă

journal