Sun Home

Психическое здоровье и креативность – движущая сила научно-технического прогресса

Health and creativity are a driving force of scientific and technological progress.

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, FEDAŞ VASILE, CUŢULAB ALA

Rezumat:

В статье раскрывается значимость сознания и креативности как психических процессов, детерминирующих здоровье и развитие научно-технического прогресс. Аргументируется роль сознания и креативности в организации системной стратегии продуктивной деятельности человека. Рассматриваются существующие представления об этих психических феноменах с позиции психосанокреатологии. Изложена новая, разработанная авторами, концепция о креативности, которая раскрывает ее психические составляющие и пути направленного формирования этого нейро-психического феномена. Библ. – 43, табл. – 1, рис. – 1

În articol este elucidată semnificația conștiinței și creativității ca procese psihice, ce determină dezvoltarea progresului tehnico-științific. Este argumentat rolul conștiinței și creativității în organizarea strategiei sistemice a activității productive a omului. Prin prisma psihosanocreatologiei sunt examinate opiniile existente despre aceste fenomene psihice. Este expus noul concept, elaborat de autori, cu referire la creativitate și căile de formarea dirijată a acestui fenomen neuropsihic

The paper reveals the importance of consciousness and creativity as mental processes that determine health and the development of scientific and technological progress. The role of consciousness and creativity in the organization of the system strategy of human productive activity is argued. Existing ideas on these psychic phenomena are considered from the position of psychosanocreatology. A new, developed by the authors, concept on creativity which reveals its psychic components and the ways of directed formation of this neuropsychic phenomenon is presented.  43 references, 1 table, 1 figure.


Cuvinte-cheie:

сознание, креативность, психосанокреатология, высший уровень продуктивности человека.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.85 MB)

Ediţia curentă

journal