Sun Home

Психогенный стресс, эмоции и психосанокреатология

Psychogenic stress, emotions and psychosanocreatology.

Авторы:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA

Резюме:

Направленное формирование и поддержание психического здоровья требует определения характера влияния психогенного стресса и эмоций, как факторов, выполняющих значительную роль в проявлении психического здоровья. В докладе представлены сведения, свидетельствующие о детерминирующей роли психогенного стресса в развитии, примерно 22% из общего числа (416) нозологических единиц, психических и поведенческих нарушений; о гетерогенности факторов и механизмов эволюции сомато-висцерального и психогенного стресса; о функциональной диминуации и преждевременной общебиологической деградации физиологических жизненно важных систем в результате хронического стресса. Также представлены концепции о этиопатогенезе психогенного стресса, саногенных эмоциях, диссаногенных эмоциях, саноиндикаторысаногенных эмоций, феноменологические диссаноиндикаторы психического стресса и диссаногенных эмоций. Библ. – 21, рис. – 6.

The directed creation and maintenance of mental health requires determination of the nature of influence of psychogenic stress and emotions as factors that play a significant role in the manifestation of mental health. In the report is presented evidence which denotes the decisive role of the psychic state in the development of about 22% of the total number (416) of nosological units of mental and behavioural disorders, the heterogeneity of factors and mechanisms of somato-visceral and psychogenic stress evolution, functional diminution and precocious biological degradation of vital physiological systems as a result of chronic stress. At the same time, the concepts on etiopathogenesis of psychogenic stress, sanogenic and dissanogenic emotions as well as sanoindicators of sanogenic emotions, phenomenological dissanoindicators of psychogenic stress and dissanogenic emotions are exposed.

Crearea și menținerea dirijată a sănătății psihice necesită determinarea caracterului influenței stresului psihogen și a emoțiilor, ca factori ce au un rol semnificativ în manifestarea sănătății psihice. În raport sunt prezentate dovezi, ce denotă rolul determinator al stării psihice în dezvoltarea a cca 22% din numărul total (416) al unităților nozologice a tulburărilor psihice și de comportament; eterogenitatea factorilor și mecanismelor de evoluare a stresului somato-visceral și psihogen; diminuarea funcțională și degradarea biologică precoce a sistemelor fiziologice vitale în rezultatul stresului cronic. Concomitent sunt expuse conceptele privind etiopatogeneza stresului psihogen, emoțiilor sanogene și dissanogene, precum și sanoindicatorii emoțiilor sanogene, dissanoindicatorii fenomenologici ai stresului psihogen și emoțiilor dissanogene.


Cuvinte-cheie:

психосанокреатология, психическое здоровье, саногенные эмоции, диссаногенные эмоции, саноиндикаторы, диссаноиндикаторы.

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (333)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.91 MB)

Текущие издание

journal