Sun Home

Цитологический профиль мейотических делений подсолнечника c стерильностью индуцированной гиббереллином.

Profilul citologic al diviziunilor meiotice la floarea-soarelui cu androsterilitate indusă de gibereline.  

The citological profile of meitotic divisions in sunflower plants with gibberellin-induced male sterility

Authors:

DUCA MARIA, NECHIFOR VICTORIA, PORT ANGELA

Abstract:

În lucrare sunt prezentate date comparative ale profilului meiotic al anterelor la plantele de floarea-soarelui fertile şi androsterile (cu sterilitate citoplasmatică şi cu sterilitate indusă de gibereline). Analiza macro- şi microscopică a anterelor fixate în preparate citologice a pus în evidenţă acţiunea AG3 prin întârzierea/inhibarea semnificativă a fazelor de dezvoltare a meiocitelor, asociate cu diverse anomalii şi aberaţii cromozomiale în microsporogeneza plantelor cu ASI şi blocarea iniţierii meiozei la cele cu ASC. AG3 a indus formarea cromozomilor retardatari, punţilor meiotice, micronucleilor, migrarea cromozomală precoce în 64% din meiocitele la plantele cu androsterilitate indusă.

The paper presents comparative aspects of the meiotic profile of anthers in fertile and sterile sunflower plants (cytoplasmic male sterility and gibberellin-induced sterility). Macroand microscopic analysis of cytological slides of anthers highlighted the action of GA3 manifested by significantly delaying/inhibiting of the meiocytes development, associated with various abnormalities and chromosome aberrations in microsporogenesis of plants with male sterility gibberellin-induced and the arrested meiosis of CMS plants. GA3 has induced laggards chromosomes, meiotic bridges, micronuclei, precocious migration in 64% of meiocytes in the plants with induced male sterility.

В статье представлены сравнительные аспекты мейотического профиля пыльников в фертильных и андростерильных растениях подсолнечника (цитоплазматическая стерильность и индуцированной гиббереллином). Макро- и микроскопический анализ цитологических препаратoв подчеркивали действие ГК3, проявляющееся в значительнoй задержке/ингибировании развитие миоцитов, ассоциируваннoe с различными аномалиями и аберрациями хромосом в микроспорогенезе растений с индуцированной стерильностью гиббереллином и блокирвании начало мейоза у растениях с ЦМС. ГК3 индуцировал отставание хромосом, образование мейотическиx мостoв, микроядрoв, раннюю хромосомную миграцию в 64% миоцитов у растений с индуцированной мужской стерильности. Библ. – 17, рис. – 3, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

Helianthus annuus L, microsporogeneză, cromozomi, fertilitatea polenului, gibereline

Domains:

Biologie

Number:

3 (333)

Year:

2017

Download

Download PDF (1.03 MB)

Сurrent edition

journal