Sun Home

Особенности всасывания глюкозы и фруктозы в тонкой кишке при стрессе

Peculiarities of glucose and fructose absorption in the small intestine under stress.

Авторы:

ŞEPTIŢCHI VLADIMIR

Резюме:

В опытах in vivo на крысах-самцах с изолированным участком тонкой кишки обнаружено, что кратковременный щадящий стресс вызывает увеличение всасывания глюкозы, а чрезмерный стресс, вызванный жесткой иммобилизацией и антиортостатической нагрузкой, приводит к существенному снижению интенсивности всасывания глюкозы за счет резкого подавления активного компонента ее транспорта, опосредованного транспортером SGLT, и увеличению всасывания фруктозы. На начальном этапе хронического иммобилизационного стрессирования (7-15 сутки) происходят разнонаправленные перестройки деятельности систем транспорта глюкозы и фруктозы – всасывание глюкозы угнетается, а фруктозы – усиливается, в то время как на заключительном (30-45 сутки), – изменение всасывания обоих моносахаридов носит сходный характер – происходит их угнетение. Библ. - 37, табл. - 3, рис. - 6

In vivo experiments on male rats with an isolated portion of the small intestine have indicated that short-term gentle stress causes an increase in glucose absorption whereas excessive stress caused by rigid immobilization and antiorthostatic load leads to a significant decrease in the intensity of glucose absorption due to a sharp suppression of the active component of its transport mediated by the SGLT transporter, and to an increase in fructose absorption. At the initial stage of chronic immobilization stressing (7-15 days), there are differently directed changes in the activity of the transport systems of glucose and fructose – glucose uptake is inhibited, and that of fructose is increased, while at the final (30-45 days), the changes in absorption of both the monosaccharides are similar – their inhibition takes place.  

În experienţele in vivo pe şobolani-masculi cu secţiunea izolată a intestinului subţire s-a depistat că stresul de menajare de scurtă durată duce la sporirea absorbţiei glucozei, iar stresul excesiv provocat de imobilizarea dură şi efortul antiortostatic – la scăderea semnificativă a intensităţii absorbţiei glucozei din contul inhibării bruşte a componentei active a transportării acesteia, succedată de transportorul SGLT1 şi creşterea absorbţiei fructozei. La etapa iniţială a stresului de imobilizare cronică (7-15 de zile) au loc modificări contrar opuse ale activităţii sistemelor de transport ale glucozei şi fructozei – absorbţia glucozei este inhibată, iar a fructozei – se intensifică, în timp ce la etapa finală (30-45 de zile) – modificarea absorbţiei ambelor monozaharide are caracter similar – inhibarea lor.


Cuvinte-cheie:

кратковременный и хронический стресс, тонкая кишка, всасывание глюкозы, всасывание фруктозы.

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (333)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.67 MB)

Текущие издание

journal