Sun Home

Новые питательные добавки для кормления медоносных пчел в периоды недостаточного сбора в природе.

New nutritive supplements for feeding mellifera bees in the deficit periods of collection in nature

Autori:

TODERAŞ ION, CEBOTARI VALENTINA, UNGUREANU LAURENŢIA, BUZU ION, GHEORGHIŢĂ CRISTINA, FLOQUET SEBASTIAN, GULEA AURELIAN, RUDIC VALERIU, FUIOR ARCADIE

Rezumat:

The purpose of this paper was to test the bees feeding of aquatic microalgae biomass like Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus Apiculatus Hortob, Oocystis borgei Snow, and elaboration of feeding procedures of bee families during the deficit harvesting periods in nature, the end of winter and early spring (February - March). The research was carried out on Apis mellifera Carpatica bee families at the experimental apiary of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova. At the end of February, 5 similar batches of bees were formed, with 13-15 families in each batch. Each bee family was given once, 200g in a 7:3 ratio of mixture of sugar powder with honey, the consistency of a dense gelatinous paste in disk form, a disk at each bee frame. In batch I (witness), the bees received only the nutritive paste made of sugar powder + honey; In batch II the bees received nutrient paste enriched with the nutritional supplement known as Apispir in quantity of 2 ml of solution by 10% (200 mg active substance) per 1 kg of paste; In batches III, IV and V, the bees received the food nutritive paste, enriched with the biomass of aquatic microalgae, respectively: Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus and Oocystis borgei Snow, in quantity of 10 ml of suspension by 2.0% concentration (200 mg dry substance) to 1 kg of paste. At 100 days from the date of feeding the bees with nutritive paste (which coincided with the first collection), at each family in the experimental batches, individually, was evaluated: the queen prolificacy, the capped brood quantity, the strength of the family, the resistance to diseases, the viability of the brood, the quantity of wax increased on the combs, the quantity of pasture and honey accumulated in the nest. The results of the research have demonstrated that feeding bee families during deficit periods of harvesting in nature with a 7: 3 ratio sugar-powder + honey, nutritional mixture, enriched with biologically active supplements from Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus and Oocystis borgei Snow contributes to the increase, compared to the control batch: of the prolificacy of the queens by 7.8-10.3% (td = 3.5-5.2; P <0.01-0.001); the quantity of brood - by 7.7-9.3% (td = 3.4-4.7; P <0.01-0.001); the strength of the bee family - by 7.1-9.3% (td = 3.0-3.5, P <0.01); resistance of families to diseases - by 1.8-3.8% (td = 1.6-3.6; P <0.1-0.01); viability of brood - by 1.2-1.7% (td = 2.2-2.9; P <0.05-0.01); wax production increased by 13.3-36.7% (td = 2.9-6.4; P <0.01-0.001); the quantity of bee bread accumulated in the nest - by 15.527.6% (td = 3.4- 8.4, P <0.01-0.001); the quantity of honey accumulated in the nest at the first harvest - by 28.0-38.9% (td = 7.2-9.9, P <0.001). On the basis of the researches have elaboration, new procedures of feeding bee families during the deficit periods of harvesting in the nature and obtained patents of invention (MD 1061 Y 2016.08.31, MD 1079 Y 2016.08.31, MD 1079 Y 2016.10.31).  

Scopul prezentei lucrări a fost testarea în hrana albinelor a biomasei microalgelor acvatice Scenedesmus quadricauda Turp, Scenedesmus apiculatus Hortob, Oocystis borgei Snow şi elaborarea, în baza acesteia, a unor procedee de hrănire a familiilor de albine în perioadele deficitare de cules melifer în natură, sfârşitul iernii şi începutul primăverii (februartie – martie). Cercetările au fost efectuate pe familiile de albine Apis mellifera Carpatica la stupina experimentală a Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La sfârşitul lunii februarie, au fost formate 5 loturi similare de familii de albine, câte 13-15 familii în fiecare lot. Fiecărei familii de albine i-au fost administrate o singură dată, câte 200 g de amestec de pudră de zahăr cu miere în proporţie de 7:3, de consistenţa unei paste gelatinoase dense în formă de turtă, câte o turtă la fiecare ramă cu albine. În lotul I (martor), albinele au primit în hrană doar pastă nutritivă din pudră de zahăr+mere; în lotul II, albinele au primit în hrană pastă nutritivă îmbogăţită cu suplimentul nutritiv cunoscut „Apispir”, în cantitate de 2 ml de soluţie cu concentraţia de 10% (200 mg de substanţă activă) la 1 kg de pastă; în loturile III, IV şi V, albinele au primit ca hrană pastă nutritivă, îmbogăţită cu biomasa microalgelor acvatice, respective: Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus şi Oocystis borgei Snow, în cantitate de 10 ml suspensie cu concentraţia de 2,0% (200 mg substanţă uscată) la 1 kg de pastă. La intervalul de 100 zile de la data hrănirii albinelor cu pastă nutritivă (care a coincis cu primul cules), la fiecare familie din loturile experimentale, individual, au fost evaluate: prolificitatea mătcii, cantitatea de puiet căpăcit, puterea familiei, rezistenţa la boli, viabilitatea puietului, cantitatea de ceară crescută pe faguri, cantitatea de păstură şi de miere acumulate în cuib. Rezultatele cercetării au demonstrat că, hrănirea familiilor de albine în perioadele deficitare de cules melifer în natură cu amestec nutritiv din zahăr-pudră+miere în raport de 7:3, îmbogăţit cu suplimente biologic active din biomasa microalgelor acvatice Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus şi Oocystis borgei Snow, contribuie la creşterea, comparativ cu lotul martor, a: prolificităţii mătcilor - cu 7,8-10,3% (td=3,5-5,2; P<0,01-0,001); cantităţii de puiet căpăcit – cu 7,79,3% (td=3,4-4,7; P<0,01-0,001); puterii familiei de albine – cu 7,1- 9,3% (td=3,0-3,5; P<0,01); rezistenţei familiilor la boli – cu 1,8-3,8% (td=1,6-3,6; P<0,1- 0,01); viabilităţii puietului din cuib – cu 1,2-1,7% (td=2,2- 2,9; P<0,05-0,01); cantităţii de ceară crescute pe faguri – cu 13,3-36,7% (td=2,9-6,4; P<0,01-0,001); cantităţii de păstură acumulate în cuib – cu 15,5- 27,6% (td=3,4- 8,4; P<0,01-0,001); cantităţii de miere acumulate în cuib la primul cules – cu 28,0- 38,9% (td=7,2- 9,9; P<0,001). În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate procedee noi de hrănire a familiilor de albine în perioadele deficitare de cules melifer în natură şi obţinute brevete de invenţie (MD 1061 Y 2016.08.31; MD 1062 Y 2016.08.31; MD 1079 Y 2016.10.31).

Целью исследований было испытание в рацион пчелам биомассы водныхмикроводорослей Scenedesmus quadricauda Turp, Scenedesmus apiculatus Hortob, Oocystis borgei Snow и разработка, на этой основе, новых питательных добавок и способов кормления пчелиных семей в периоды недостаточного медоносного сбора в природе. Исследования были проведены на пчелиных семьях Apis mellifera Carpatica экспериментальной пасеке Института Зоологии Академии наук Молдовы. В конце февраля месяца, были сформированы 5 групп аналогов пчелиных семей, по 13-15 семей в каждой. Всем пчелиным семьям было однократно роздано по 200 г смеси сахарной пудры с медом в соотношении 7:3 в форме лепешки с консистенцией желатиновой пасты, по одной лепешки на каждую раму с пчелами. В 1-ой группе (контроль), пчелы получили в корм только питательную пасту из сахарной пудры + мед. Во 2-ой группе, пчелы получили в корм питательную пасту обогащенную известной добавкой „Apispirв количестве 2 мл 10%- го раствора (200 мг активного вещества) на 1 кг пасты. В 3-ей, 4-ой и 5-ой группах, пчелы получили в корм питательную пасту обогащенную биомассой соответствующих микроводорослей: Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus и Oocystis borgei, в количестве 10 мл 2,0%-го раствора (200 мг сухого вещества) на 1 кг пасты. На 100-дневном интервале со дня кормления пчел питательной пастой (который совпал с первым медосбором), в каждую семью из экспериментальных групп, индивидуально были оценены: плодовитость матки, количество запечатанного приплода, сила семьи, устойчивость к болезням, выживаемость приплода, количество наращенного воска на сотах, количество перги и меда накопленных в в гнезде. Результаты исследований доказали что, подкормка пчелиных семей в периоды недостаточного медоносного сбора в природе, питательной смесью из сахарной пудры с медом в соотношении 7:3, обогащенную биологически активной добавкой биомассы микроводорослей: Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus и Oocystis borgei, способствовала росту, сравнительно с группой контроля: плодовитости маток – на 7,810,3% (td=3,5-5,2; P<0,01- 0,001); количества запечатанного приплода – на 7,7- 9,3% (td=3,4-4,7; P<0,01- 0,001); силы семьи – на 7,1- 9,3% (td=3,0-3,5; P<0,01); устойчивости к болезням – на 1,8-3,8% (td=1,6-3,6; P<0,1- 0,01); выживаемости приплода – на 1,2-1,7% (td=2,2- 2,9; P<0,05- 0,01); количества наращенного воска на сотах – на 13,3-36,7% (td=2,96,4; P<0,01- 0,001); количества перги и меда накопленных в гнезде в первом медосборе – на 15,5- 27,6% (td=3,4- 8,4; P<0,01-0,001) и, соответственно, на 28,0- 38,9% (td=7,29,9; P<0,001). На основе проведенных исследований были разработаны новые способы кормления пчелиных семьей в периоды недостаточного медоносного сбора в природе и получены патенты на изобретений (MD 1061 Y 2016.08.31; MD 1062 Y 2016.08.31; MD 1079 Y 2016.10.31). Библ.- 41, таб. – 2, рис. - 8.


Cuvinte-cheie:

Bees, bioactive supplements, aquatic microalgae., Feeding, procedures

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (1.08 MB)

Ediţia curentă

journal