Sun Home

Изменчивость признаков мужского гаметофита у перспективных линий томата в зависимости от уровня закладки соцветия на вегетирующем растении

Variability of traits of the mail gametophyte of promising tomato lines depending on the level of flower initiation on vegetative plant.

Autori:

MACOVEI MILANIA

Rezumat:

В данной статье представлены результаты изучения изменчивости признаков пыльцы (жизнеспособность и жаростойкость пыльцы, длина пыльцевых трубок и их устойчивость к высокотемпературному стрессу, размеры пыльцевого зерна, пыльцевая продуктивность и объем рабочей пыльцы) в зависимости от яруса расположения соцветия на вегетирующих растениях 10 перспективных линий томата, предназначенных для использования в гетерозисной селекции. Показано, что каждой линии свойственна определённая индивидуальная изменчивость, величина которой зависит от возрастных особенностей растения, использованного фактора стресса, и при этом разные признаки одной линии варьируют в неравной степени, имея определенные пределы. Выделена линия 6(171) с меньшей ответной реакцией по всем изученным признакам пыльцы, на температурный стресс, независимо от уровня расположения соцветия на главном стебле растения. Библ. – 10, рис. – 4, табл. – 2.

This article presents the results of studying variability of pollen traits (viability and heat resistance of the pollen, length of pollen tubes and their resistance to high-temperature stress, pollen grain size, pollen production and the volume of effective pollen) depending on the level of inflorescence on vegetative plants of 10 promising tomato lines intended to be used in heterosis breeding. It has been shown that each line has its intrinsic individual variation, the amount of which depends on the age peculiarities of the plant and on the stress factor applied; at that, different traits of the same line vary to different extent within certain limits. Line 6(171) was identified as having the least response reaction to thermal stress as to all studied traits of the pollen regardless the level of inflorescence on the main stem of the plant.

In articol sunt expuse rezultatele evaluării variabilităţii caracterelor polenului (viabilitatea şi rezistenţa la secetă, lungimea tuburilor polinice şi rezistenţa lor la stresul de temperaturi sporite, mărimea grăunceoarelor, productivitate şi volumul polenului fertil) în dependenţă de amplasarea inflorescenţei pe plantă a 10 linii perspective de tomate, destinate pentru utilizare în ameliorarea heterotică. S-a demonstrat, că pentru fiecare linie este caracteristică o variabilitate individuală,valoarea căreia depinde de particularităţile de vârstă a plantei şi factorul de stres utilizat. În acelaş timp, diferite caractere ale unei linii variază specific la anumite nivele. S-a evidenţiat linia 6(171) cu reacţie de răspuns mai joasă la stresul de temperatura înaltă a tuturor caracterelor studiate, indiferent de nivelul de amplasare a inflorescenţei pe tulpina principală a plantei.


Cuvinte-cheie:

гетерозисная селекция, линии, признаки, соцветия, пыльца, пыльцевые трубки, высокотемпературный стресс, Изменчивость

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.62 MB)

Ediţia curentă

journal