Sun Home

О влияние весенней аномальной погоды на фауну птиц в парках мун. Кишинэу.

Influenţa vremii anomale de primăvară asupra avifaunei parcurilor mun. Chişinău

About influence of spring anomalous weather on the fauna of birds in parks of the mun. Chisinau.

Autori:

MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BUCIUCEANU LUDMILA, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA

Rezumat:

Este prezentată analiza indicilor ecologici ai avifaunei parcurilor mun. Chişinău sub influenţa vremii anomale din luna aprilie 2017 în comparaţie cu aprilie 2016. Populaţiile locale de păsări se caracterizau atât prin declinul numeric al densităţii şi numărului de specii, cât şi prin modificarea grupelor ecologice după modul de hrană şi de cuibărit. În luna aprilie majoritatea speciilor de păsări sunt preocupate de procesul de reproducere, iar ninsoarea abundentă şi scăderea temperaturii cu cca 15oC a distrus majoritatea cuiburilor cu ponte şi a deteriorat arbori şi arbuşti. În toate ariile cercetate predomină speciile sinantrope, care cuibăresc mai devreme, determină densitatea mare şi diversitate scăzută a avifaunei.

The article contains an analysis of the ecological indicators of the avifauna of the Chisinau parks under the influence of the abnormal weather in April 2017. compared with April 2016. The local population of birds is characterized by a decrease in the density and number of species, as well as changes in ecological groups by the method of feeding and nesting. In April, most species of birds are engaged in the reproductive process, and heavy snowfall and a decrease in temperature to 15 ° C destroyed most of the nests with masonry and damaged trees and shrubs.. 11 references, 4 figures.

В статье содержится анализ экологических показателей авифауны парков Кишинэу под влиянием аномальной погоды в апреле 2017 г. по сравнению с апрелем 2016 г. Местная популяция птиц характеризуется сокращением численности и количества видов, а также изменением экологических групп по способу питания и гнездования. В апреле большинство видов птиц заняты репродуктивным процессом, а сильный снегопад и снижение температуры до 15°С уничтожили большинство гнезд с кладками и повредили деревья и кустарники. Библ. - 11, рис.- 4.  


Cuvinte-cheie:

populaţii de păsări, grupe trofice, terestre, de coronament, de scorburi.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.79 MB)

Ediţia curentă

journal