Sun Home

Lang Ecometric Index для оценки степени опустынивания на территории Республики Молдова.

Indicele Ecometric Lang în estimarea gradului de aridizare pe teritoriul Republicii Moldova  

Lang Ecometric Index in estimation of desertification degree on Republic of Moldova’s territory

Authors:

IVANOV VIOLETA

Abstract:

Aridizarea în noile condiții climatice necesită luarea în calcul a unor asemenea indici, care ar putea explica adecvat acest proces. Cu atît mai mult, că în condițiile Republicii Moldova pe fondul creșterii temperaturii, se majorează și cantitățile de precipitații atmosferice. Caracterul variabil al acestora din ultima perioadă de timp cu instalarea perioadelor uscate și secetoase alternate cu perioade ploioase declanșatoare de inundații, determină selectarea celor mai optimi indici ecometrici, care ar putea explica corect apariția aridizării pronunțate în ultima perioadă de timp. La părerea noastră, unul dintre acești indici este Indicele Ecometric Lang care poate ilustra atât succesiunea lunilor ploioase cât și a celor aride. Acesta ține cont de raportul precipitații /temperatură, ca expresie a intrărilor şi ieșirilor de apa din sistem, temperatura fiind unul din factorii principali ai evapotranspiratiei. Rezultatele obținute sunt extrem de utile în estimarea actuală a resurselor de apă de suprafață în aspect regional

Desertification in new climatic conditions requires index that would explain the process adequately. Furthermore, the quantities of atmospheric precipitations also demonstrate an increasing trend on the background of temperature’s increase in conditions of Republic of Moldova. Unstable dynamics of precipitations during recent years, with dry periods alternating flood-provoking wet-spells challenges us to select optimal ecometic indexes that would explain correctly the pronounced aridity of the recent years. From our point of view Lang Ecometric Index is the one that could both explain the succession of rainy periods and dry ones. It takes into account ratio of precipitation to temperature as an expression of water income\outcome, and temperature being the principal factor of evapotranspiration. The obtained results are extremely useful for estimation of surface water resources in regional aspect.  

Опустынивание в новых климатических условиях требует использования индексов, могущих адекватно описать этот процесс. Более того, количество атмосферных осадков также демонстрирует тенденцию роста на фоне увеличивающихся средних многолетних температур в условиях Республики Молдова. Нестабильная динамика осадков, с чередованием сухих и влажных периодов, провоцирующих наводнения, требует такого оптимального экометрического индекса, который бы смог корректно объяснить процессы опустынивания, имеющие место в последнее время. С нашей точки зрения Lang Ecometric Index может объяснить это чередование сухих и влажных периодов. Данный индекс принимает во внимание отношение осадков к температурам, как выражение прихода\ ухода воды и температуры как основного фактора испарения. Полученные результаты хорошо применимы для оценки ресурсов поверхностных вод в региональном аспекте. Библ.- 2, таб. – 3, рис. - 3.


Cuvinte-cheie:

Indicele Lang, schimbări climatice, deficit pluviometric, aridizare, condiții climatice.

Domains:

Geografie, Biologie

Number:

3 (333)

Year:

2017

Download

Download PDF (0.62 MB)

Сurrent edition

journal