Sun Home

Распределение популяций O. cumana на территории Республики Молдова в контексте актуальных климатических условиях,

Expansiunea lupoaiei în noile condiţii climatice pe teritoriul Republicii Moldova

The expansion of broomrape on the territory of the Republic of Moldova in the context of new climate conditions

Авторы:

DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA

Резюме:

Prezentul studiu se referă la analiza relaţiilor de dependenţă de condiţiile climaterice din Republica Moldova a gradului de atac al florii-soarelui cu diferite populaţii ale parazitului Orobanche cumana Wallr. Folosind instrumentele informatice, au fost modelate hărţi care reflectă repartizarea spaţială a parametrilor analizaţi şi permit vizualizarea zonelor caracterizate prin prezenţa unor populaţii de lupoaie cu virulenţă înaltă. Suprapunerea în regim automatizat a focarelor de răspândire a lupoaiei cu modelarea cartografică a temperaturii maxime şi a umidităţii relative a aerului, scoate în evidenţă specificul manifestării favorabilităţii condiţiilor climatice în dezvoltarea accelerată a acestui parazit. Conform rezultatelor obţinute conchidem că răspândirea infecţiei cu lupoaie preponderent în partea de sud şi centru a Republicii Moldova şi prezenţa sporadică a acesteia în partea de nord, poate fi influenţată (alăturat tehnologiilor intensive de prelucrare a terenurilor şi tipului de hibrizi de floarea-soarelui cultivaţi) inclusiv de condiţiile meteorologice, care fiind reprezentate prin valori mai înalte ale temperaturii şi mai diminuate ale umidităţii în sud şi centru, au contribuit pe parcursul anilor la dezvoltarea parazitului în aceste zone. În baza datelor multianuale şi a tendinţelor urmărite în ultimele perioade, constatăm că în cazul păstrării trendului regional de schimbare a climei, caracterizat prin majorarea regimului termic şi scăderea umidităţii relative, se vor crea condiţii favorabile pentru infectarea cu lupoaie a florii-soarelui în toate zonele de cultivare, inclusiv extinderea zonelor de răspândire spre nord.

This paper includes the results of analysis related to the interdependence of actual climate conditions in the Republic of Moldova and the distribution of parasite Orobanche cumana Wallr. on the country ‘s territory, as well as the degree of attack of sunflower by different populations of broomrape. Using computer tools, it have been modeled the maps reflecting the spatial distribution of the analyzed parameters and allow the visualization of areas characterized by the presence of high virulent broomrape populations. By the automatic overlapping of outbreaks of O. cumana spreading with cartographic modeling of maximum temperature and relative air humidity, the specificity of the manifestation of favorable climatic conditions, which accelerated the development of this parasite, has been highlighted. According to the results, we conclude that the prevalence of broomrape infection mainly in the southern and central part of the Republic of Moldova and its sporadic presence in the northern part can be influenced, not only by the intensive processing technologies of the agricultural lands and the type of cultivated sunflower hybrids, but also by the weather conditions represented by higher temperature values and lower humidity in the south and center. Thus, over the years, these conditions could have contributed to the development of the parasite in these areas. Based on the multiannual data and the trends observed in the last periods, characterized by the increase of the temperature and the decrease of the relative humidity, we can conclude that in the case of persistence of actual regional trend of climate change, it will be created the favorable conditions for the infecting of the sunflower in all cultivated areas, including the expansion of broomrape to the north of Moldova. 26 references, 7 figures, 1 table.

Данная статья представляет результаты анализа зависимости от климатических условий степени атаки подсолнечника различными популяциями Orobanche cumana Wallr на территории Республики Молдова. Используя компьютерные инструменты, были смоделированы карты, отражающие пространственное распределение проанализированных параметров и позволяющие визуализировать зоны, характеризующиеся наличием высоко вирулентных популяций заразихи. Автоматическое сопоставление очагов присутствия заразихи с картографическим моделированием максимальной температуры и относительной влажности воздуха подчеркивает специфику проявления климатических условий благоприятных для ускоренного развития этого паразита. Согласно результатам, был сделан вывод, что наряду с интенсивными технологиями обработки земли и типа культивируемых гибридов подсолнечника, на распространение инфекции заразихи, в основном в южной и центральной части Республики Молдова и ее редкое присутствие в северных зонах, могут влиять, в том числе, климатические условия, которые характеризуются более высокими температурами и более низкой влажностью на юге и в центре страны. Так, в течение многих лет данные условия могут способствовать распространению и развитию паразита в этих районах. Библ. – 26, рис. – 73, табл. – 1.


Cuvinte-cheie:

Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice

Сферы:

Biologie , Geografie

Номер:

3 (333)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (1.94 MB)

Текущие издание

journal