Sun Home

Изучение наследования устойчивости к паразиту заразиха у подсолнечника,

Studii genetice privind ereditatea rezistenţei florii-soarelui la lupoaie

Genetic studies relatated to sunflower resistance ereditation.

Autori:

GISCA ION

Rezumat:

În ultimele decenii, au luat o amploare deosebită cercetările privind elucidarea mecanismelor genetice legate de relaţiile existente dintre planta-gazdă şi parazit, care ar contribui la facilitarea procesului de ameliorare a formelor rezistente, ce reprezintă la momentul dat una din preocupările de bază a cercetătorilor din domeniul ameliorării florii-soarelui. În cadrul studiului de faţă, s-a demonstrat că determinismul genetic în cadrul genotipurilor de floarea-soarelui rezistente la noile populaţii ale parazitului lupoaia este diferit de cel din cadrul genotipurilor rezistente până la rasa F, inclusiv, unde rezistenţa este controlată de o singură genă dominantă. Astfel, liniile de floareasoarelui care au rezistenţă genetică la aceste populaţii noi ale parazitului nu asigură rezistenţă totală hibrizilor, decât în situaţia în care ambele forme parentale ale acestora sunt rezistente.

In the last decades, researches focused on the elucidation of genetic mechanisms related to the relationships between the host plant and the parasite Orobanche cumana, which would facilitate the process of resistant forms selection, have a great importance for the researchers in the field of sunflower breeding. In the present study, it has been demonstrated that genetic determinism in sunflower genotypes resistant to new populations of broomrape is different comparative to thouse established in genotypes resistant to populations of O. cumana less virulent than race F, in the case of which the resistance is controlled by a single dominant gene. Thus, sunflower lines that have manifested genetic resistance to these new parasite populations provide total resistance to hybrids only in the case when both parental forms are resistant. 18 references, 2 tables.

В последние десятилетия исследования по выяснению генетических механизмов, связанных с отношениями между растением-хозяином и паразитом, что облегчили бы процесс отбора устойчивых форм, представляют собой одну из основных проблем исследователей в сфере выращивания подсолнечника. В данной работе было показано, что генетический детерминизм в генотипах подсолнечника, устойчивых к новым популяциям паразита, отличается от генетического детерминизма устойчивости к менее вирулентным расам заразихи (до расы F), в том числе, когда устойчивость контролируется одним доминантным геном. Таким образом, линии подсолнечника, которые обладают генетической устойчивостью к этим новым популяциям O. cumana, обеспечивают полную устойчивость гибридов, только если обе родительские формы устойчивы. Библ. – 18, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

determinism genetic, floarea-soarelui, Orobanche cumana Wallr, rezistenţă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.63 MB)

Ediţia curentă

journal