Sun Home
Impactul agenţilor activi de suprafaţă asupra mediului şi ajustarea legislaţiei naţionale la cerinţele UE

Autori:

SANDU MARIA

Rezumat:

Agenţii de suprafaţă (anionici, cationici, neionici, amfoteri) sunt folosiţi larg în diferite domenii şi pătrund în mediul înconjurător. Mulţi surfactanţi nu sunt biodegradabili, manifestând toxicitate acută asupra peştilor, crustaceelor, algelor şi bacteriilor, dar nu toţi sunt incluşi în normativele naţionale pentru monitorizare în apele naturale şi cele uzate, rămânând fără evaluare a impactului asupra mediului. În acest context se propune ajustarea legislaţiei naţionale la condiţiile Regulamentului nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (CE) din 31 martie 2004 privind detergenţii.        

Surface agents (anionic, cationic, nonionic, amphoteric) are widely used in various fields and penetrate into the environment. Many surfactants are not biodegradable, with acute toxicity to fish, crustaceans, algae and bacteria, but not all are included in national monitoring normative in natural and wastewaters, leaving no environmental impact assessment. In this context it is proposed to adjust the national legislation to the conditions of Regulation (EC) no. 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents. 30 references, 1 figure.

Поверхностно-активные вещества (анионные, катионные, неионные, амфотерные) широко используется в различных областях, и проникают в окружающую среду. Многие поверхностно-активные вещества не разлагаются биологически, имея острую токсичность на рыб, ракообразных, водорослей и бактерий, но не все они включены в национальные регламенты для мониторинга природных и сточных вод и не проводится без оценки воздействия на окружающую среду. В этом контексте предлагаются дополнения национального законодательства в соответствие с требованиями Регламента (ЕС) No. 648/2004 Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года о моющих средствах. Библ. -30, рис. -1.


Cuvinte-cheie:

detergenţi - agenţi de suprafaţă – monitorizare - apele naturale şi uzate – legislaţia naţională

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.48 MB)

Ediţia curentă

journal