Sun Home
Evaluarea influenței modificărilor în acoperirea terenurilor asupra scurgerii de viitură (studii de caz)

Авторы:

JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA

Резюме:

În cadrul articolului este prezentată evaluarea impactului modificărilor acoperirii terenurilor din ultimii 30 ani asupra scurgerii de viitură. În calitate de zone de studiu au fost selectate 8 râuri-pilot și 102 afluenţi ai acestora, reprezentative pentru partea de nord, centrală și de sud a Republicii Moldova. Baza metodologică a studiului a constituit modelul SCS-CN și tehnicile SIG. Ca urmare a analizei categoriilor acoperirii terenurilor, subbazinele hidrografice au fost clasificate în 12 tipuri și a fost calculat coeficientul de stabilitate ecologică a acestora, majoritatea din ele caracterizându-se prin instabilitate ecologică avansată. În rezultatul estimării scurgerii de viitură pentru două perioade de timp, a fost identificat că modificarea acesteia este neesenţială la nivel de bazine hidrografice, dar semnificativă la nivel local.               

В статье представлена оценка влияния изменений структуры ландшафтного покрова за последние 30 лет на паводочный сток. В качестве примеров были выбраны 8 пилотных рек и их 102 притока, представляющие северную, центральную и южную часть Республики Молдова. Модель SCS-CN и ГИС-технологии составляют методологическую основу исследования. В результате анализа структуры ландшафтного покрова, суббассейны были разделены на 12 типов и вычислены коэффициенты их экологической стабильности, согласно которым большинство из них характеризуются высокой экологической нестабильностью. В результате оценки паводочного стока за два периода времени, было установлено, что его изменение незначительно на бассейновом уровне, но существенно на локальном уровне. Библ.- 14, рис.-5.

The paper presents the impact assessment of land cover changes for last 30 years on flood runoff. As pilot areas, 8 pilot rivers and their 102 tributaries were selected, which are representative for northern, central and southern part of the Republic of Moldova. SCS-CN model and SIG techniques represent methodological basis of the study. As a result of land cover analysis, the subbasins were classified into 12 types and their ecological stability coefficient was calculated, most of them being characterized by advanced ecological instability. As a result of flood runoff estimation for two time periods, it was found that its change is nonessential at bazinal level but is significant at local level. 14 references, 5 figures.


Cuvinte-cheie:

scurgerea viiturilor pluviale, acoperirea terenurilor, modelul SCS-CN, tehnicile SIG

Сферы:

Geografie

Номер:

2 (332)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (1.35 MB)

Текущие издание

journal