Sun Home
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate

Autori:

BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CHELMENCIUC ROSTISLAV

Rezumat:

Lucrarea de faţă reprezintă o totalitate de recomandări cu privire la protecţia diversităţii ihtiofaunistice şi sporire a producţiei piscicole din ecosistemele acvatice naturale şi antropizate din Republica Moldova în condiţiile intensificării presingului antropic. Accentul este pus pe protecţia speciilor autohtone de peşti, multe dintre ele fiind de importanţă comunitară.

The present paper represents an important collection of recommendations regarding the protection of the ichthyofaunistic diversity and the increase of the fish production from the natural and anthropic aquatic ecosystems of the Republic of Moldova in conditions of intensification of the anthropic pressing. The emphasis is on the protection of indigenous fish species, many of which are of community importance. 25 references, 1 figure.

Данная статья представляет важный набор рекомендаций по сохранению ихтиоразнообразия и увеличению рыбной продукции в естественных и искусственных водных экосистемах Республики Молдовы в условиях постоянного усиления антропогенного давления. Основное внимание уделяется защите нативных видов рыб, многие из которых имеют международное значение. Библ.-25, рис-1.


Cuvinte-cheie:

biodiversitate, habitat natural, ihtiofauna, specii de interes comunitar, producţie piscicolă, factori antropici, protecţia mediului, reconstrucţie ecologică

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.63 MB)

Ediţia curentă

journal