Sun Home
Expresia genelor GSL1-4 în rădăcinile de floarea-soarelui infectată cu lupoaie

Autori:

TABĂRĂ OLESEA, NECHIFOR VICTORIA, PORT ANGELA

Rezumat:

În lucrare sunt puse în discuţie datele privind activitatea transcripţională a patru gene care codifică glucan sintaze, corelate cu investigaţii histochimice ale ţesutului radicular, la genotipuri rezistente şi sensibile faţă de Orobanche cumana, unul din cei mai devastatori patogeni ai culturilor de Helianthus annuus L. Analiza a trei variante de studiu: normă, incompatibilitate patogen-gazdă şi patosistem a demonstrat profile diferite de expresie în cazul unei şi aceleaşi reacţii fiziologice (rezistenţă). În combinaţia incompatibilă Favorit-patogen, toate cele patru gene GSL s-au caracterizat prin supraexpresie cu 210 % , în special în primele etape de stabilire a conexiunilor mediate chimic cu seminţele germinate de lupoaie. În cazul patosistemului Performer-O. cumana sporirea conţinutului de transcripţi a trei gene coincide cu invazia patogenului (formarea ataşamentelor, haustorilor şi a lăstarilor aerieni). A fost pusă în evidenţă o dependenţă corelativă pozitivă în activitatea genelor HaGSL2 şi HaGSL3 la diferite etape ontogenetice ale O. cumana, la toate genotipurile studiate.

In this study is discuted data on the transcriptional activity of four genes coding glucan synthase, correlated with histochemical investigations of root tissue of resistant and susceptible genotypes to Orobanche cumana, one of the most devastating pathogens of Helianthus annuus L. crops. The analysis of three variants: control, pathogen-host incompatibility and pathosystem demonstrated different expression profiles for one and the same physiological reaction (resistance). In the incompatible combination of genotype Favorit - pathogen, all four GSL genes were characterized by overexpression by 210%, especially in the early stages of establishing chemically-mediated connections with broomerape germinated seeds. In the case of pathosystem of genotype Performer-O. cumana the increase in the transcriptional content of three genes coincides with the pathogen invasion (attachment formations, haulage and aerial shoots). A positive correlational dependence was found in the activity of HaGSL2 and HaGSL3 genes at various ontogenetic stages of O. cumana at all genotypes studied. 22 references, 4 figures, 1 table.

В статье обсуждаются данные о транскрипционной активности четырех генов, кодирующих 1,3-β-глюкан-синтазы, коррелированных с гистохимическими исследованиями ткани корней, у устойчивых и восприимчивых генотипов к Orobanche cumana, один из самых разрушительных патогенов культур Helianthus annuus L. Анализ трех вариантов исследования: норма, несовместимость патоген-подсолнух и патостема, продемонстрировали различные профили экспрессии для одной и той же физиологической реакции (устойчивость). В патогенной несовместимой комбинации с генотипом Фаворит все четыре гена GSL характеризовались сверхэкспрессией на 210%, особенно на ранних стадиях в период установления химических связей с проросшими семенамим заразихи. В патоситеме Performer-O. cumana уровень транскрипции у трех генов совпадает с инвазией патогена (проникновение проростка в корень и образование первичных гаусторий, формирование стебля). Положительная корреляционная зависимость активности генов HaGSL2 и HaGSL3 была обнаружена у всех изученных генотипах при различных онтогенетических стадиях O. cumana. Библ. – 22, рис. - 4, табл. - 1.               


Cuvinte-cheie:

floarea-soarelui, lupoaie, caloză, gene GSL, glucan-sintaze

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.87 MB)

Ediţia curentă

journal