Sun Home
Создание исходного материала томата с функциональной стерильностью для использования в гетерозисной селекции

Autori:

MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE

Rezumat:

În articol sunt reflectate rezultatele selectării formelor de tomate funcţional sterile din populaţiile hibride segregante F2, obţinute prin hibridarea formelor „sterile x sterile” şi „sterile x fertile”. Se demonstrează, că un spectru mai larg al variabilităţii în F2 după numărul de varietăţi lungi-, scurtcolumnate şi flori fără stamine cu implicarea în hibridările formelor parentale are loc în combinaţiile de hibridări „sterile x sterile”. Sunt prezentate rezultatele evaluării generaţiei F3, obţinute din cele mai valoroase plante, selectate din F2 după gradul sterilităţii în dependenţă de nivelul amplăsării infloriscenţelor pe plantă în creştere, tot odată este dată caracteristica indicilor morfo-biologici ale formelor selectate. S-au evidenţiat linii perspective (8) cu sterilitate masculină funcţională (SMF) înaltă, care pot fi utilizate în calitate de material iniţial la crearea hibrizilor heterotici F1.

The article demonstrates the feasibility of functionally sterile tomato type selection from the splitting F2 hybrid populations developed through crossing of the types “sterile x sterile” and “sterile x fertile”. It has been noted that the widest range of variability in F2 for the number of varieties of long-, short-stem, and stamen-free flowers that are not inherent to those used in the hybridization of the parental types occurs in the crossing combinations “sterile x sterile”. The findings of the studies on the F3 offspring derived from the best plants selected in F2 for the degree of sterility manifestation depending on the level of inflorescence position on the vegetating plant are presented; at the same time, the morphological and biological traits of the selected types have been characterized. Promising lines (8) with high functional male sterility (FMS) that may be employed as initial material to develop heterotic F1 hybrids have been identified.  20 references, 3 tables, 8 photos     

В статье показана возможность отбора функционально стерильных форм томата из расщепляющихся гибридных популяций F2, полученных путем скрещивания форм «стерильные х стерильные» и «стерильные х фертильные». Отмечено, что наиболее широкий спектр изменчивости в F2 по числу разновидностей длинно-, короткостолбчатых и бестычинковых цветков, не свойственных родительским формам использованным в гибридизации, имеет место в комбинациях скрещивания «стерильные х стерильные». Представлены результаты изучения потомств F3, полученных из лучших растений, отобранных в F2 по степени проявления стерильности в зависимости от уровня расположения соцветия на вегетирующем растении. Одновременно дана характеристика морфобиологических признаков отселектированных форм. Выделены перспективные линии томата (8) с высокой функциональной мужской стерильностью (ФМС), которые могут быть использованы в качестве исходного материала при создании гетерозисных гибридов F1. Библ. – 20, табл. – 3, фотографий – 7.            


Cuvinte-cheie:

Томат, цветки, стерильность, гибридная популяция, линии, гетерозис

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.82 MB)

Ediţia curentă

journal