Sun Home
Distribuția geografică și caracteristica unor populații de O. cumana din Republica Moldova

Autori:

DUCA MARIA, ACCIU ADRIANA, CLAPCO STELIANA

Rezumat:

Cercetările se referă la variabilitatea fiziologică şi ariile de distribuţie a fitopatogenului Orobanche cumana Wallr. în Republica Moldova. Pe teritoriul țării s-a constatat prezența întregului complex de rase fiziologice cunoscute pînă în prezent, populațiile din zona centrală a republicii aparținând în special rasei E sau mai puțin virulente ca E (cca 65%), urmată de rasa G (18%), pe când populaţiile din sud pot fi atribuite, în mare parte, rasei de agresivitate G și H (cca 63%). În premieră, pe câmpurile cultivate cu floarea-soarelui din țară a fost identificată rasa H, fapt ce confirmă evoluția rapidă a raselor fiziologice de lupoaie și apariția în timp relativ scurt a unor forme cu agresivitate sporită.  Datele obţinute argumentează necesitatea intensificării lucrărilor de monitorizare a distribuției și agresivității lupoaiei și luarea unor măsuri urgente de prevenire a răspândirii și dezvoltării parazitului (respectarea asolamentelor, micșorarea ariilor cultivate cu floarea-soarelui, zonarea corectă a hibrizilor).    

This paper includes the results of analysis related to the physiological variability and distribution areas of phytopathogen Orobanche cumana Wallr. in the Republic of Moldova. It was established the presence of all actually known physiological race of broomrape on the territory of Moldova. The populations from central part of the republic mainly belong to race E or races less virulent than E (about 65%), followed by the G race (18%), while the southern populations can be attributed mostly to more aggressive races G and H (about 63%). For the first time, race H was identified on the sunflower fields in the country, which confirms the rapid evolution of broomrape into more aggressive forms in relatively short time. The data suggests the requirement to intensify the monitoring of the distribution and aggressiveness of broomrape and to take urgent measures to prevent the spread and development of the parasite (respect crop rotation, reduction of sunflower areas, etc.). 41 references, 3 figures, 2 tables.           

Данная статья представляет результаты анализа расовой структуры популяций заразихи Orobanche cumana Wallr., паразитирующей на подсолнечнике, в различных регионах Республике Молдова. На территории РМ, было установлено присутствие всего комплекса физиологических рас заразихи известных в настоящее время. В центральной части страны, популяции O. cumana в основном принадлежат к расе E или менее вирулентным (около 65%), а также к расе G (18%), в то время как популяции c юга страны, в значительной степени, относятся к расе G и H (около 63%). Впервые на территории страны было установлено присутствие новой вирулентной расы Н, что подтверждает быстрое развитие физиологических рас заразихи и появления в относительно короткие сроки форм с повышенной агрессивностью. Данные подтверждают необходимость интенсификации мониторинга распределения и агрессивности заразихи в стране и принятие срочных мер по предотвращению распространения и развития паразита (соблюдение севооборота, сокращение посевных площадей подсолнечника, соответствующее зонирование гибридов). Библ. – 41, рис. – 3, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (1.08 MB)

Ediţia curentă

journal