Sun Home
Particularitaţile manifestării proceselor de adaptare a plantelor de soia la condiţii modificate a asigurării cu apă si conţinutului de săruri

Autori:

CHIRILOV ALEXANDRU, HARCIUC OLEG, COZMIC RAISA, CHIRILOV ELEONORA, CHISTOL MARCELA, BAŞTOVAIA SVETLANA

Rezumat:

Pentru elucidarea particularităţiilor manifestării proceselor de adaptare a plantelor de soia Glycine max L. la condiţii modificate de asigurare cu apă şi conţinutului sporit de săruri în sol în diferite faze ale ontogenezei au fost studiaţi unii parametri ai statusului hidric şi parametrii de productivitate primară. Acţiunea secetei timpurii de scurtă durată (în faza I frunze trifoliate) asupra plantelor de soia s-a manifestat prin suprimarea proceselor de creştere şi acumulării masei uscate, însă menţinându-se evident o stabilitate mai pronunţată a statusului apei, iar la plantele crescute pe fondal salinizat în această fază se atestă o diminuare uşoară a conţinutului relativ al apei. În faza de înflorire şi formare a păstăilor seceta târzie (inclusiv şi intermitentă) condiţionează diminuarea esenţială a acestui indice. la acţiunea secetei intermitente pe fondal salinizat esenţial diminuează, faţă de plantele martor, şi potenţialul apei în rădăcini şi tulpini, iar gradientul potenţialului hidric în sistema “tulpini - rădăcini” devine pozitiv. În această fază a ontogenezei acţiunea factorilor stresogeni în studiu condiţionează o reducere considerabilă a proceselor de creştere şi productivitate a plantelor, dauna fiind de câteva ori mai mare decât dauna provocată de acţiunea secetei timpurii restante. După indicii de productivitate cea mai sensibilă la stresul hidro- salin se evidenţiază producţia de seminţe a plantelor. Indexul toleranţei la acţiunea complexă a secetei şi conţinutului sporit de săruri în sol, calculat după indicii statusului hidric şi producţia de seminţe, este mai înalt la soiul Alina comparativ cu soiul Aura, iar cel calculat după masa uscată a plantelor - este mai înalt la soiul Aura în comparaţie cu soiul Bucuria, ceea ce corespunde cu rezistenţa mai înaltă acestui soi la conţinut sporit de săruri.

To elucidate the characteristics of the adaptive process of soybean plants Glycine max L. to variable conditions of water supply and high soil salinity at different stages of ontogenesis, some parameters of water exchange process and primary productivity were studied The effect of early short-term drought (phase of the first triple leaf) on soybean plants was manifested by suppression of growth processes and accumulation of dry biomass, but maintaining relative stability of the water status. A slight decrease in relative water content was noted during this phase in plants grown in saline soil. In the phase of flower formation and pod development, a late drought (including a repeated drought) causes a significant decrease of this parameter. The repeated drought in high salinity conditions significantly decreases the water potential in roots and stems, in comparison with control plants, and the gradient of the water potential in the system “stems - roots” becomes positive. At this stage of ontogenesis the action of studied stress factors significantly suppresses the growth and productivity of plants, and the damage is several times greater than the impact of short-term early drought. In terms of productivity, the highest sensitivity to water-salt stress is manifested for the seed productivity of plants. The index of tolerance to the complex effect of drought and increased soil salinity, calculated on the basis of indicators of water status and seed productivity, is higher in variety Alina in comparison with variety Aura, and calculated on the basis of dry weight of plants - is higher in var. Aura in comparison with the plants of var. Bukuria, which corresponds to the higher stability of this variety. 21references, 10 tables.

Для выявления особенностей проявления адаптивных процессов растений сои Glycine mах L. к изменяющимся условиям водообеспечения и высокому содержанию солей в почве на разных этапах онтогенеза были изучены некоторые параметры водообмена и первичной продуктивности. Действие ранней краткосрочной засухи (фаза I-го тройчатого листа) на растения сои проявилось подавлением процессов роста и накопления сухой массы, при сохрании относительной стабильности водного статуса, а у растений, выращенных на засоленном фоне в этой фазе отмечено небольшое снижение относительного содержания воды. В фазе цветения и формирования стручков поздняя засуха (в том числе повторная) обуславливает существенное уменьшение этого показателя. Действие повторной засухи на растения выращенных на засоленном фоне вызывает уменьшение, по сравнению с контрольными растениями, и потенциала воды в корнях и стеблях, а градиент водного потенциала в системе «стебли - корни» становится положительным. На этом этапе онтогенеза действие изучаемых стрессогенных факторов значительно подавляет процессы роста и продуктивности растений, оказывая ущерб в несколько раз превышающий ущерб, причиненный действием краткосрочной ранней засухой. По показателям продуктивности наибольшей чувствительностью к водно-солевому стрессу выделяется семенная продуктивность растений. Индекс толерантности к комплексному действию засухи и повышенного содержания солей в почве, рассчитанный на основании показателей водного статуса и семенной продуктивности, выше у растений с. Алина в сравнении с с. Аура, а рассчитанный по сухой массе растений - выше у с. Аура по сравнению с с.Букурия, что соответствует более высокой солеустойчивости этого сорта. Библ. – 21, таб. – 10.


Cuvinte-cheie:

soia Glycine max L., adaptare, asigurare insuficientă de umiditate, conţinut sporit de săruri, statusul hydric

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.66 MB)

Ediţia curentă

journal