Sun Home
Determinarea accelerată a rezistenţei radiculei şi rădăcinilor secundare a plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la temperaturi ridicate

Autori:

CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU

Rezumat:

Scopul cercetărilor a fost de a compara în mod accelerat rezistenţa radiculei şi a rădăcinilor secundare a plantulelor de castravete la acţiunea temperaturilor pozitive variind factorul intensiv şi extensiv. Germenii de castravete cu lungimea radiculei de ≈ 1 cm au fost expuşi acţiunii şocului termic (ŞT) cu temperatură în diapazonul 400C - 540C (factorul intensiv), timp de 10 şi 20 minute (factorul extensiv). După efectuarea ŞT, germenii au fost plasaţi pentru continuarea creşterii ulterioare la temperatura de 250C, umiditatea relativă 70%-80% şi întuneric. Aplicarea ŞT cu temperaturi de 400C, 410C, 420C, 430C, 440C şi 450C generează reducerea creşterii plantulelor, inclusiv a lungimii părţii aeriene, radiculei şi rădăcinilor laterale, din cauza afectării celulelor meristemelor apicale. Expunerea germenilor de castravete acţiunii ŞT cu 450C pe parcursul a 10 minute provoacă daune ireversibile radiculei, care se detectează la plantulele în vârsta de 3 zile. Totodată după această doză a ŞT se manifestă creşterea rădăcinilor secundare. Doar după tratarea germenilor de castravete cu temperatura de 520C pe parcursul a 10 minute se manifestă inhibarea apariţiei rădăcinilor secundare, ceia ce indică vătămarea ireversibilă a celulelor meristemelor secundare. Aşa dar, s-a stabilit, că la aceiaşi durată de acţiune – 10 minute, iniţialele rădăcinilor laterale, datorită dominării apicale, rezistă la temperatura ŞT cu 7oC mai înaltă în comparaţie cu cea, caracteristică pentru meristemele rădăcinii principale.

The aim of the researches was to compare in an accelerated way the resistance of ridicules and secondary roots of cucumber plants to the action of positive temperatures varying the intensive and extensive factor. Cucumber germinated seeds with ridicules length of ≈ 1 cm were exposed to heat shock (HSh) with a temperature in the range of 40°C - 54°C (intensive factor) for 10 and 20 minutes (extensive factor). After the HSh, germinated seeds were placed for further growth at 25°C, under the humidity of 70% -80% and darkness conditions. The application of HSh with temperatures of 40°C, 41°C, 42°C, 43°C,44°C and 45°C generates a reduction in plant growth, including the length of airline part, radicles and lateral roots, due to the cells damage of apical meristem. Exposure of cucumber germs to 45°C for 10 minutes causes irreversible damages to the radicles, which is detected in 3 days old plants. At the same time, after this dose of HSh the growth of secondary roots occurs. Only after treatment of the cucumber germs during of 10 minutes with temperature of 52°C the inhibition of secondary roots appearance occurred, that indicates on the irreversible injury of the cells of the secondary meristem. So, it has been established that at the same duration of action - 10 minutes, the initials of the lateral roots, due to the apical dominance, resist the HSh temperature by 7°C higher than that characteristic for the primary root meristem.  27 references, 5 figures.   

Цель исследований заключалась в быстром определении устойчивости зародышевого корешка и вторичных корней проростков огурца (Сucumis sativus L.) к действию положительных температур варьируя интенсивным и экстенсивным фактором.  Проросшие семена огурцов с длиной зародышевого корешка ≈ 1 см, были подвержены температурному шоку (TШ) с температурой в диапазоне 400C - 540C (интенсивный фактор) в течение 10 и 20 минут (экстенсивный фактор). После проведения ТШ проросшие семена были помещены для дальнейшего прорастания при 250C, 70% -80% влажности в темноте. Применение ТШ с температурой 40°C, 41°C, 42°C, 43°C, 44°C и 45°C приводило к снижению роста растений, включая длину надземной части, зародышевого корешка и боковых корней из-за повреждения клеток апикальной меристемы. Воздействие температуры 450C в течение 10 минут на проросшие семена огурца приводит к необратимому повреждению зародышевого корешка, который обнаруживается у 3-х дневных проростков. Вместе с тем, после этой дозы происходит рост вторичных корней. Лишь только после обработки проростков огурца температурой 520C в течение 10 минут происходит ингибирование появления вторичных корней, что также указывает на необратимое повреждение клеток вторичной меристемы.Таким образом, было установлено, что при той же продолжительности действия - 10 минут, инициальные клетки боковых корней, благодаря апикальному доминированию, выдерживают температуру ТШ на 7°C выше, по сравнению с той, которая характерна для меристемы основного корня. Библ. – 27, рис. – 5


Cuvinte-cheie:

Cucumis sativus L., şocul termic, rădăcini primare, rădăcini secundare, biomasă, parametrii de creştere

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (1.07 MB)

Ediţia curentă

journal