Sun Home

Роль эмоций в саногенной и диссаногенной функции сердца.

Autori:

CIOCHINĂ VALENTINA

Rezumat:

Existenţa interacţiunii strânse între funcţia cordului şi emoţii este cunoscută de demult. Investigaţiile ample în acest plan au condiţionat apariţia unei discipline noi – psihocardiologia, care studiază influenţa emoţiilor, a factorilor psihosociali, a statutului psihic asupra activităţii cordului, precum şi în apariţia diverselor dereglări. Însă până în prezent nu este stabilit în ce circumstanţe, condiţii, rolul acestor factori, destul de specifici pentru cord, este patogenetic sau sanogenic, fără de care este dificil de prognozat efectul scontat al influenţei unui sau alt factor psihosocial, deoarece după cum este cunoscut atât emoţiile, cât şi stresul psihic pot să sporească sau să diminueze potenţialul morfo-funcţional al cordului. Necesitatea de a stabili în prealabil vectorul posibilelor consecinţe ale influenţei unor sau altor emoţii şi ale stresului psihic asupra stării funcţionale a cordului a fost argumentată şi de necesitatea cardiosanocreatologiei, care se dezvoltă în limitele sanocreatologiei şi, care studiază mecanismele biologice şi psihosociale, procesele de reglare ale activităţii cordului în diverse perioade ontogenetice cu scopul de a lărgi orizontul formării şi menţinerii dirijate a sănătăţii cordului, ca o posibilitate nouă de sporire a potenţialului morfo-funcţional al cordului. În acest scop a fost necesar de clarificat referitor la natura, condiţiile, caracteristica emoţiilor, care determină consecinţele influenţei lor asupra organismului. Reieşind din cele expuse, T. Furdui în colaborare cu alţi cercetători au elaborat conceptul, conform căruia emoţiile după natura lor sunt biologic argumentate, deoarece ele sunt concepute pentru a mobiliza organismul la acţiune: în cazul manifestării de scurtă durată şi la eliminarea factorilor şi a condiţiilor care le provoacă, starea cordului revine la nivelul iniţial al activităţii funcţionale, emoţiile au un rol sanogen; iar atunci când cauzele care generează emoţii continuă să influenţeze şi după punerea în aplicare a acţiunii, starea psihică a organismului rămâne tensionată, din ce cauză, nu se normalizează nici starea fiziologică a cordului – emoţiile au un rol dissanogen. Deci, în cazul în care emoţiile de scurtă durată condiţionează mobilizarea organismului la acţiune, elimină cauzele care le provoacă, iar starea sistemului cardiovascular imediat se restabileşte la nivelul iniţial, atunci efectul lor poate fi considerat sanogen, iar emoţiile, izvorul generator al cărora nu este eliminat şi starea psihică continuă să fie tensionată din ce cauză şi activitatea funcţională a cordului rămâne la fel tensionată, atunci influenţa lor capătă un caracter dissanogen. Este necesar de menţionat, că fiecare emoţie poate avea atât influenţă sanogenă, cât şi dissanogenă asupra cordului. Aceasta depinde, în special de importanţa socială a factorului emoţional, de durata şi intensitatea emoţiei, de activitatea organismului privind eliminarea cauzelor emoţiogene, de tipurile şi caracterul comportamentului şi starea iniţială a funcţiei sistemului cardiovascular.

The existence of close connection between the heart function and emotions is well known for a long time. Extensive research in this regard led to the emergence of a new scientific discipline – psychocardiology, designed to study the influence of emotions, psychosocial factors, mental status on heart activity and the appearance of its disorders. However, up to the present have not been established the circumstances, conditions under which these rather specific for the heart factors play a pathogenic or sanogenic role. That’s why it’s difficult to prognosticate the effect of this or that psychosocial factor since, as we know, both emotions and psychic stress can both increase and diminish morpho-functional capacity of the heart. The necessity to pre-define the vector of possible consequences of various emotions and psychic stress to the heart condition was also due to the needs of cardiosanocreatology, which we develop within sanocreatology, that considers biological and psychosocial mechanisms and processes of heart regulation in different periods of ontogenesis with a view to expand the horizon of directed formation and maintenance of heart health as a new possibility to enhance morpho-functional potential of the heart. With that purpose, it was necessary to determine the nature, conditions, characteristics of emotions influencing the organism. In this connection, a group of scientists (Furdui T. I. et al., 2016) have elaborated a conception according to which emotions, being biologically justified by their nature since they are predestined to mobilize the organism for action, at their short-term manifestation and elimination of factors and conditions causing them and return of the heart condition to the initial level of functional activity, play a sanogenic role, but if the causes that generate emotions continue to influence and after the implementation of action, the organism’s mental state remains tense, that’s why the heart physiological condition is not brought back to normal as well, and the role of the emotions is dissanogenic. So, if emotions are short-term and bring about mobilization of the organism for action which eliminates the reasons causing them, and the state of the cardiovascular system is immediately restored to the initial level, their effects should be considered sanogenic. Yet, the impact of emotions generation source of which is not removed, when the mental state continues to be tensional, and therefore functional activity of the heart remains corresponding, becomes dissanogenic.  Importantly, every emotion can exert both sanogenic and dissanogenic influence on the heart: it depends mainly on the social significance of emotional factors, on the duration and intensity of emotions themselves, on the efficiency of the organism’s actions to eliminate emotiogenic causes, on the types and pattern of behavior and the initial state of the cardiovascular system’s functions. 22 references, 2 tables.            

О существовании тесного взаимодействия между функцией сердца и эмоциями известно достаточно давно. Широкие исследования в этом плане обусловили возникновение новой научной дисциплины – психокардиологии, призванной заниматься изучением влияния эмоций, психосоциальных факторов, психического статуса на деятельность сердца и возникновение его расстройств. Однако, по настоящее время не установлено, при каких обстоятельствах, условиях, эти достаточно специфические для сердца факторы, играют патогенетическую или саногеническую роль, без чего трудно прогнозировать ожидаемый эффект влияния того или иного психосоциального фактора, поскольку, как известно, как эмоции, так и психический стресс могут как увеличивать, так и диминуировать морфо-функциональный потенциал сердца. Необходимость заранее определить вектор возможных последствий влияния тех или иных эмоций и психического стресса на состояние сердца была обусловлена и потребностями кардиосанокреатологии, развиваемой нами в рамках санокреатологии, которая исследует биологические и психосоциальные механизмы и процессы регуляции активности сердца в различные периоды онтогенеза с целью расширения горизонта направленного формирования и поддержания здоровья сердца, как новой возможности повышения морфо-функционального его потенциала. Для этого надо было разобраться относительно природы, условий, характеристик эмоций, детерминирующих последствия их влияния на организм. В связи с этим, совместно с другими сотрудниками (Фурдуй Ф.И. и др., 2016), была разработана концепция, согласно которой эмоции, будучи по своей природе биологически оправданными, ибо они призваны мобилизовать организм к действию, при кратковременном проявлении и устранении факторов и условий их вызывающих, а состояние сердца возвращается к исходному уровню функциональной активности, и тем самым, они играют саногенную роль, но, если причины, генерирующие эмоции, продолжают влиять и после осуществления действий, то психическое состояние организма остается напряженным, из-за чего не нормализуется и физиологическое состояние сердца, чем и обуславливается их диссаногенная роль. Стало быть, если эмоции краткосрочны и обуславливают мобилизацию организма к действию, которое устраняет причины, вызывающие их, а состояние сердечно-сосудистой системы сразу восстанавливается на исходном уровне, то их эффект следует считать саногенным, а эмоции, источник генерации которых не элиминирован и психическое состояние продолжает быть напряженным, из-за чего и функциональная активность сердца остается таковой, то их влияние приобретает диссаногенный характер. Важно подчеркнуть, что каждая эмоция может оказывать как саногенное, так и диссаногенное влияние на сердце: это зависит, главным образом, от социальной значимости эмоциональных факторов, от продолжительности и интенсивности самих эмоций, от успешности действия организма по элиминации эмоциогенных причин, от типов и характера поведения и исходного состояния функций сердечно-сосудистой системы. Библ. – 22, табл. - 2.


Cuvinte-cheie:

cardiosanocreatologie, psihocardiologia, emoţie, caracter sanogen, caracter dissanogen

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.6 MB)

Ediţia curentă

journal