Sun Home

Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, BEREZOVSCAIA ELENA

Rezumat:

Realizarea obiectivelor psihosanocreatologiei privind formarea și menţinerea dirijată a sănătăţii psihice este posibilă doar în baza fenomenelor fundamentale ale psihologiei – psihica, sănătatea psihică și tulburările psihice, ce constă în analiza sistemelor de viziuni contemporane, esenţei acestora și mecanismelor de dezvoltare, prin prisma posibilei utilizări în psihosanocreatologie, care succint este prezentată în raport. Concomitent sunt examinate interpretările de bază ale acestor fenomene, cauzele imposibilităţii utilizării lor de către specialiști în activitatea practică, în deosebi, în psihosanocreatologie. Sunt relatate premizele știinţifice și unele principii ale psihosanocreatologiei, care au stat la baza elaborării noilor concepte referitor la fenomenele psihice menţionate, la componentele lor constitutive, la factorii și mecanismele de formare și păstrare a lor, care elucidează căile de creare și menţinere dirijată a sănătăţii mintale.

Solution of the tasks of psychosanocreatology concerning the directed formation and maintenance of mental health is possible only on the basis of the fundamental phenomena of psychology – psyche, mental health and ontogenetic mental disorders, which involves the analysis of modern systems of views, their essence and development mechanisms, from the perspective of their possible use in psychosanocreatology. This analysis is briefly presented in the lecture. The report examines the main ideas about these phenomena, the reasons of their inability to be used by specialists in their practical activities, in particular, in psychosanocreatology. The scientific prerequisites and specific principles of psychosanocreatology are expounded. They formed the basis for the development of new conceptions on these psychic phenomena, their components, factors and mechanisms for their formation and maintenance. And these new conceptions reveal the ways of directed creation and preservation of mental health. 19 references, 3 figures.

Решение задач психосанокреатологии о направленном формировании и поддержании психического здоровья возможно лишь на базе основополагающих феноменов психологии – психика, психическое здоровье и онтогенетические психические нарушения, что предполагает анализ современных систем взглядов, их сути и механизмов развития, с позиции вероятного их использования в психосанокреатологии, который кратко представлен в лекции. В докладе рассматриваются основные представления об этих феноменах, причины невозможности их использования специалистами в практической деятельности, в частности, в психосанокреатологии. Излагаются научные предпосылки и отдельные принципы психосанокреатологии, которые легли в основу разработки новых концепций об указанных психических феноменах, их составляющих, о факторах и механизмах их формирования и поддержания, раскрывающих пути направленного создания и сохранения психического здоровья. Библ. – 19, рис. – 3.


Cuvinte-cheie:

psihosanocreatologie, psihică, sănătate psihică, tulburări ontogenetice ale sănătăţii psihice, sanocreatologie, concept

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (1.52 MB)

Ediţia curentă

journal