Sun Home
Indicele de poluare a apei de suprafaţă în baza reglementărilor ce disting cinci clase de calitate

Autori:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, ŢURCAN SERGIU

Rezumat:

Prezenta lucrare are la bază elaborarea unui indice de poluare a apelor de suprafaţă folosind cele 5 clase de calitate a apei în scopul de a asigura aplicabilitatea clasificării calităţii apei în conformitate cu normativul naţional. Se propune utilizarea indicelui după o scară de 100% în baza claselor de calitate a apei (I-V) conform concentraţiei substanţelor specificate în regulamentul naţional. Valorile intermediare ale nivelului de calitate s-au determinat în baza curbelor, obţinute pentru 23 de parametri de clasificare a apelor de suprafaţă.This paper is based on developing a water pollution index using the 5 classes of surface water quality in order to ensure applicability water quality classification in accordance with the national norm. It is proposed to use the index after a scale of 100% based on the quality classes (I-V) under of substances concentration specified in the national regulation. The intermediate values of quality levels were determined based on the curves obtained for 23 parameters of classifying surface waters17 references, 1 figure, 5 tables. Эта статья основана на разработке индекса загрязненности воды, используя 5 классов качества поверхностных вод с целью обеспечения применимости классификации качества воды в соответствии с национальным нормативом. Предлагается использовать индекс по 100% шкале на основе классов качества воды (I-V) при концентрации веществ, указанных в национальном регламенте. Промежуточные значения уровней качества были определены на основе кривых, полученных для 23 параметров классификации поверхностных вод. Библ. – 17, табл. – 5, рис. – 1.

Cuvinte-cheie:

Indice de poluare a apei, parametri fizico-chimici, clasa de calitate

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.31 MB)

Ediţia curentă

journal