Sun Home
Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale

Авторы:

JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA

Резюме:

Cercetarea este dedicată determinării şi analizei parametrilor statistici ai principalelor caracteristici ale scurgerii de viitură (debitul şi stratul maxim al scurgerii viiturilor pluviale). În baza analizei de regresie şi tehnicilor GIS au fost identificate legităţile de corelare a caracteristicilor scurgerii de viitură şi propuse modele cartografice ale acestora, care pot fiutilizate pentru cercetarea bazinelor hidrografice slab studiate din punct de vedere hidrologic. Rezultatele pot firecomandate pentru stabilirea caracteristicilor scurgerii de viitură necesare pentru studiul şi proiectarea măsurilor de protecţie a teritoriului contra inundaţiilor.The study is dedicated to assessment and analysis of statistical parameters of the main pluvial flood characteristics (pluvial floods maximum discharge and runoff). Based on regression analysis and GIS techniques there were identified correlation laws between these characteristics and there were proposed cartographic models, which can be used for the researches on watershed poorly studied from hydrological point of view. The results may be recommended to be used for determination of pluvial flood characteristics necessary for the study and design of flood protection measures. 10 references, 4 tables, 8 figures. Работа посвящена определению и анализу статистических параметров главных характеристик паводкового стока (максимальный расход и сток паводков). На основе регрессионного анализа и ГИС технологий были выявлены закономерности корреляции этих характеристик и предложены картографические модели, которые могут быть использованы для исследования малоизученных водосборов с гидрологической точки зрения. Результаты могут быть рекомендованы для установления необходимых характеристик паводков при изучении и разработке мероприятий по охране территории против паводков. Библ.–10, таб.– 4, рис. – 8.

Cuvinte-cheie:

scurgerea viiturilor pluviale, analiza temporală şi spaţială, probabilitatea debitului şi stratului scurgerii maxime

Сферы:

Geografie

Номер:

1 (331)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.59 MB)

Текущие издание

journal