Sun Home
Viabilitatea şi caracterele morfo-culturale a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare în prezenţa extractului de origine cianobacteriană

Autori:

BÎRSA MAXIM

Rezumat:

În articol sunt prezentate date cu privire la influenţa extractului de aminoacizi şi oligopeptide din cianobacteria Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 asupra viabilităţii şi stabilităţii proprietăţilor morfo-culturale a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare şi păstrare îndelungată. În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că suplinirea mediului protector gelatin 2.5 % glucoză 7.5 % cu extract cianobacterian (5 mg/ml) în concentraţie de 0.1; 1.0 şi 10.0 %/V duce la majorarea viabilităţii culturii cu 15.3-20.1 % faţă de martor. Mai mult ca atât, numărul celulelor viabile după liofilizare este cu 5.6-10.4% mai mare ca cel iniţial. Morbiditatea minimă, viabilitatea înaltă de 99.7-107.4% şi stabilitatea caracterelor morfo-culturale după un an de păstrare a probelor cu extract cianobacterian, evidenţiază eficienţa a acestuia în protecţia şi păstrarea îndelungată a tulpinii. Diferenţa nesemnificativă de viabilitate între probele rehidratate cu apă distilată şi cele cu soluţie de extract cianobacterian în concentraţie de 0.01; 0.1 şi 1.0 %/V, relevă inoportunitatea utilizării extractului pentru revitalizarea tulpinii liofilizate.This article presents data on the influence of extract of amino acids and oligopeptides of cyanobacteria Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 on the viability and stability of morpho-cultural properties of strain Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 after lyophilization and long term storage. It was established that the completing of the protective medium gelatin 2.5% glucose 7.5%, with cyanobacterial extract (5 mg/ml) at a concentration of 0.1; 1.0 and 10.0 %/V lead to increased viability of culture by 15.3-20.1 % in comparison with control. Moreover the number of viable cells after lyophilization was by 5.6-10.4 % higher than control. Minimal morbidity, high viability of 99.7-107.4 % and morpho-cultural stability after a year of preservation with cyanobacterial extract highlights the efficiency of its use for long term preservation. No significant difference between viability of the samples rehydrated with distilled water and the solution of cyanobacterial extract at a concentration of 0.01; 0.1 and 1.0 %/V reveals the inappropriateness of using freeze-dried extract to revitalize strain. 43 references, 1 table, 2 figuresВ работе представлены данные о влиянии экстракта аминокислот и олигопептидов из цианобактерии Arthrospira (Spirulina) platensis CNMN-CB-02 на выживаемость и стабильность морфо-культуральных свойств штамма Streptomyces canosus CNMN-Ac02 после лиофилизации и при долгосрочном хранении. Было установлено, что защитная среда желатин 2.5% глюкозы 7.5%, с добавлением экстракта из цианобактерий (5 мг/ мл) в концентрации 0.1; 1.0 и 10.0 %/V повышает выживаемость штамма на 15.3-20.1 % по сравнению с контролем. Более того, количество жизнеспособных клеток после лиофилизации было выше на 5.6-10.4 %, чем до лиофилизации. Высокая выживаемость (99.7-107.4 %) и стабильность морфо-культурных свойств после года хранения с применением цианобактериального экстракта подтверждает его эффективность в качестве защитного компонента при длительном хранении. Не существенная разница между выживаемостью проб регидратированных дистиллированной водой и раствором экстракта цианобактерий с концентрацией 0.01; 0.1 и 1.0 %/V, подчеркивает нецелесообразность применения экстракта для регидратации лиофилизированного штамма. Библ.–43, таб.– 1, рис. – 2.

Cuvinte-cheie:

Streptomicete, cianobacterii, viabilitate, liofilizare, lioprotector, caractere morfo-culturale

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.4 MB)

Ediţia curentă

journal