Sun Home
Influenţa nanoparticulelor ZnO asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în condiţii de stres alcoolic

Autori:

CHISELIŢA NATALIA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind influenţa nanoparticulelor ZnO asupra morfologiei celulelor, multiplicării şi producţiei de biomasă la levura Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, cultivată în condiţii de stres alcoolic. Studiile microscopice au demonstrat modificări nesemnificative ale morfologiei celulelor levuriene la cultivare în prezenţa nanoparticulelor şi alcoolului. Monitorizarea reproducerii celulelor şi producţiei de biomasă în variantele experimentale a demonstrat caracterul stresant al alcoolului, inclus în mediul nutritiv în concentraţie de 10%, cantitatea de biomasă micşorându-se de 2 ori comparativ cu proba martor. Nanoparticulele ZnO adăugate în mediu de cultură suplinit cu 5% alcool au influenţat negativ asupra productivităţii levurii, cantitatea de biomasă diminuând cu 13-18% faţă de proba martor.The paper presents research results regarding the influence of ZnO nanoparticles on cell morphology, cell growth and biomass production of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast, cultivated under alcohol-induced stress conditions. Microscopic studies have demonstrated a presence of insignificant changes in yeast cell morphology at cultivation in the presence of nanoparticles and alcohol. The monitoring of cell reproduction and biomass production in experimental variants have demonstrated a stressful action of the alcohol, added to the nutrient medium in 10% concentration, the biomass amount decreasing by 2-fold compared with the control. The added ZnO nanoparticles to the nutrient medium supplemented with 5% alcohol had a negative impact on the yeast productivity, the amount of biomass decreasing by 13-18% compared to the control sample. 21 references, 7 figures.В статье представлены результаты исследований влияния наночастиц ZnO на морфологию клеток, размножение и продуктивность дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, культивируемых в условиях стресса. Микроскопические исследования показали наличие незначительных изменений в морфологии клеток дрожжей, культивированых в присутствии наночастиц и этилового спирта. Мониторинг размножения клеток и продуктивности в экспериментальных пробах выявил ингибирующее влияние спирта на продуктивность дрожжей. При добавлении в питательную среду в концентрации 10%, количество биомассы уменьшилось в 2 раза по сравнению с контролем. Наночастицы ZnO, добавленные в питательную среду содержащую 5% спирта, также оказали негативное влияние на продуктивность дрожжей, снизив этот показатель на 13-18% по сравнению с контролем. Библ. – 21, рис. – 7.

Cuvinte-cheie:

NPs ZnO, stres alcoolic, Saccharomyces cerevisiae, morfologia celulelor, multiplicarea, producţie de biomasă

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.4 MB)

Ediţia curentă

journal