Sun Home
Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială

Authors:

RUDIC VALERIU, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, CODREANU SVETLANA, DUMBRĂVEANU VERONICA, GHELBET VIORICA, CHELMENCIUC VIORICA, DONI VERONICA

Abstract:

Studiul dat se referă la influenţa stresului de iluminare asupra activităţii antioxidante şi antiradicalice în biomasa tulpinii Spirulina platensis CNMN-CB-11 în condiţii de producere industrială. Răspunsul culturii de spirulină la stresul de iluminare a fost apreciat în baza capacității antioxidante și antiradicalice a biomasei. A fost stabilit că reducerea perioadei de iluminare la 4 ore în zi pe durata fazei creșterii exponențiale a culturii modifică în direcţia majorării activitatea antioxidantă a extractelor etanolice și hidrice din biomasa colectată. Stresul de iluminare a modificat semnificativ activitatea antiradicalică care s-a redus cu 30-50% în cazul extractelor etanolice și a crescut cu 50-100% în cazul extractelor hidrice. A fost stabilit efectul imediat al stresului de iluminare asupra activității antiradicalice a ambelor tipuri de extracte. The study looks into the light stress influence on the antioxidant and antiradical activity of the Spirulina platensis CNMN-CB-11 strain in industrial production conditions. It was determined Spirulina culture response to the lighting stress by assessing antioxidant and antiradical indirect test values. It was established that the diminution of the illumination period to 4 hours out of 24 during the exponential growth phase leads to an increase in the antioxidant activity of the ethanolic and hydric extracts out of the collected biomass. The stress of illumination changed significantly antiradical activity which was reduced by 30-50% in the case of ethanol extracts and increased by 50-100% in the case of water extracts. It was determined the immediate effect of lighting stress on antiradical activity of both types of extracts. 14 references, 2 tables.Изучено влияние светового стресса на антиоксидантную и антирадикальную активность штамма Spirulina platensis CNMN-CB-11 в условиях промышленного производства. Определяли реакцию культуры спирулины на длительность освещения, оценивая значения косвенных антиоксидантных и антирадикальных тестов. Установлено, что уменьшение периода освещения до 4 часов из 24 во время экспоненциальной фазы роста приводит к увеличению антиоксидантной активности спиртовых и водных экстрактов на основе из биомассы спирулины. Сокращение периода освещения значительно изменило антирадикальную активность, которая уменьшилась на 30-50% в случае спиртовых экстрактов и увеличилась на 50-100% в случае водных экстрактов. Определено непосредственное влияние светового стресса на антирадикальную активность обоих типов экстрактов. . Библ. – 14, рис. – 2.

Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, stres de iluminare indus, activitate antioxidantă, activitate antiradicalică

Domains:

Biologie

Number:

1 (331)

Year:

2017

Download

Download PDF (0.2 MB)

Сurrent edition

journal