Sun Home
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă

Authors:

BULAT DUMITRU

Abstract:

În ecosistemele acvatice naturale din Republica Moldova, în majoritatea cazurilor, concentraţiile poluanţilor sunt subletale. Anume acest mod de influenţă continuă dar de intensitate moderată, care a indus unele modificări structural-funcţionale în ihtiocenozele locale, reprezintă subiectul de bază abordat în această lucrare. S-a constatat că în ecosistemele supuse poluării continue, are loc procesul activ de selecţie stabilizatoare, prin proliferarea celor mai rezistente genotipuri chiar şi în rândul taxonilor recunoscuţi ca bioindicatori ai apei curate, ceea ce pe viitor poate cauza unele rezerve în privinţa utilizării speciilor indicatoare hipersensibile de peşti în monitorizarea stării ecosistemelor acvatice. In most of Moldova natural aquatic ecosystems are found nonlethal concentrations of pollutants. This form of prolonged but of moderate intensity action of pollutants on the structural functional condition of local ichtiocenosys is the subject of this paper. In ecosystems with a longterm exposure to pollution, it has been demonstrated the existence of active selection process stabilizing the proliferation of resistant genotypes even among taxa recognized as bio-indicators of clean water, which in the future may cause some reservations about using hypersensitive fish indicator species in monitoring the status of aquatic ecosystems. 11 references, 2 tables, 1 figure.В большинстве случаях, в естественных экосистемах Республики Молдова, констатируются не летальные концентрации загрязнителей. Именно эта продолжительная, но не смертельная форма воздействия токсикантов на структурно-функциональное состояние местных ихтиоценозов обсуждается в данной статье. Доказано, что в экосистемах подвергнутых продолжительным загрязнениям, имеет место активная стабилизационная селекция, где выживают и процветают самые токсикорезистентные генотипы, включая признанные чувствительными виды индикаторы, что в будущем может представлять некоторые трудности в процессе дальнейшего их использования для мониторинга состояния водных экосистем. Библ.–11, таб.– 2, рис. – 1.

Cuvinte-cheie:

Bioindicaţie, biodiversitate, abundenţă, ecosistem, populaţie, factori antropici, potenţial adaptiv

Domains:

Biologie

Number:

1 (331)

Year:

2017

Download

Download PDF (0.3 MB)

Сurrent edition

journal