Sun Home
Прогнозирование эффективности подбора исходных родительских форм при создании гетерозисных гибридов F1 томата путем определения степени доминирования селекционно-ценных признаков

Autori:

MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate rezultatele studierii moștenirii unui set de caractere ameliorativ prețioase (tip de creștere, forma frunzei și ciorchinei; culoarea, mărimea și forma fructului, grosimea pericarpului, deținerea petei verzi la baza fructului și a stratului despărţitor al penduncului, precum și durata perioadei de vegetație) la hibrizii F1, obținuți în baza formelor de tomate cu expresie fenotipică tipică a acestor caractere, inclusiv și deținătoare de genele calităţii nor și rin. Este demonstrat gradul dominanței și efectul heterozis, frecvenţa tipurilor moștenirii caracterelor plantelor hibride F1 la cultivarea în diferiți ani (2014-2015). Este expusă dependența dominanței caracterelor agronomic valoroase de componentele hibridărilor, indicată posibilitatea reglării dominării caracterelor prin modul corect de selectare a formelor parentale pentru obținerea hibrizilor F1 cu caractere solicitate. Sunt selectate 7 combinații hibride F1, care demonstrează heterozis după 3-5 caractere și care prezintă un interes practic pentru cultivarea în câmp deschis în condițiile Republicii Moldova.The paper reports the findings of the studies on the peculiar features of inheritance of a number of valuable breeding traits (the plant growth type; leaf and cluster shape; the color, size, shape and thickness of fruit pericarp; the presence of the green shoulder and peduncle abscission layer, as well as the duration of the vegetation period) in the F1 hybrids developed using tomato types with strongly expressed phenotypic effect of trait manifestation including the keeping quality genes nor and rin. We have determined the dominance degree and heterotic eff ect, as well as the frequency of the trait inheritance types at cultivation of F1 hybrids in different years (2014-2015). Dependence of the dominance direction of the valuable breeding traits on the crossing components has been demonstrated, which denotes that trait dominance is feasible to control through correct selection of initial parental types for hybridization, accelerating thereby the process of developing heterotic F1 hybrids with a predetermined trait set. We have identified F1 hybrid combinations (7) that display heterosis for three to five traits at cultivation of plants during different years, that are of practical interest for cultivation in the open field in conditions of Republic of Moldova. 7 references, 3 tables. В работе представлены результаты изучения особенностей наследования ряда селекционно-ценных признаков (тип роста растений; форма листа и кисти; окраска, размер, форма и толщина перикарпия плода; наличие зеленого пятна у основания плода и коленчатого сочленения у плодоножки, а также длительности вегетационного периода) у гибридов F1, полученных с использованием форм томата с сильно выраженным фенотипическим эффектом проявления признаков, включая гены лежкости nor и rin. Определена степень доминантности и эффект гетерозиса, а также частота типов наследования признаков при выращивании растений гибридов F1 в разные годы (20142015). Показана зависимость направления доминирования изученных селекционноценных признаков от компонентов скрещивания, что указывает на возможность управления доминированием признаков путем правильного подбора исходных родительских форм для гибридизации, и ускорения процесса получения гетерозисных гибридов F1 с заданным набором признаков. Выделены комбинации гибридов F1 (7), проявляющие гетерозис по 3-5 признакам при выращивании растений в разные годы, которые представляют практический интерес для выращивания в открытом грунте в условиях Молдовы. Библ. 7, таб. – 3

Cuvinte-cheie:

tomate, hibrizi F1, caractere, moștenire, Heterozis

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.25 MB)

Ediţia curentă

journal