Sun Home
Expresia unor gene în bolile cardiovasculare la copii și adulți

Autori:

DUCA MARIA, PALII INA, ABDUSA-GANEA DANIELA

Rezumat:

Utilizarea metodelor molecular-genetice au permis estimarea expresiei genelor în raport cu vârsta la subiecți umani sănătoși și cu afecțiuni cardiovasculare. Studiul efectuat a pus în evidență expresia diferențiată a genelor, astfel, la grupul de copii expresia genelor este crescută la bolnavi comparativ cu cei sănătoși, în timp ce la grupul de adulți bolnavi conținutul de transcripți al genelor este diminuat comparativ cu adulții sănătoși. La subiecții bolnavi s-a reliefat diminuarea expresiei pentru 61,1% dintre gene la adulții și 33,3% dintre gene la copii. La subiecții sănătoși, s-a relevat creșterea expresiei pentru 94,4% dintre gene la adulții și 5,5% dintre gene la copii. Cunoașterea expresiei genelor în diferite condiții ar permite monitorizarea stării de sănătate, oferind perspective pentru dezvoltarea medicinii personalizate. The use of molecular-genetic methods allowed to estimate gene expression in relation to age in healthy human subjects and in patients with cardiovascular disease. The study revealed diff erentiated gene expression, thus genes expression in the group of children was increased in patients compared to healthy ones, while in the group of sick adults the content of genes transcripts was diminished compared to healthy adults. In diseased subjects, was observed a diminished expression for 61,1% of genes in adults and 33,3% of genes in children group. In healthy subjects, was attested an increased expression for 94,4% of genes in adults and 5,5% of genes in children. Knowing the expression of genes under different conditions will develop the health monitoring and will provide interesting insights for future developments in global personalized medicine. 21 references, 2 figures, 2 table Применение молекулярно-генетических методов позволило оценить экспрессии генов по отношению к возрасту у здоровых людей и у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование показало дифференциальную экспрессию генов, таким образом, в группе больных детей уровень экспрессии генов повышается по сравнению со здоровыми детьми, в то время как в группе взрослых пациентов содержания транскриптов генов уменьшается по сравнению со здоровыми людими. У людей с заболеваниями было выявлено снижение экспрессии для 61,1% из генов у взрослых и 33,3% у детей. У здоровых людей было подчеркнуто увеличения экспрессии для 94,4% из генов у взрослых и 5,5% у детей. Знания экспрессии генов в различных условиях позволяет наблюдение за состоянием здоровья, обеспечивая возможности для развития персонализированной медицины. Библ. – 21, рис. – 2, табл. – 2.

Cuvinte-cheie:

Expresia genelor, vârstă, stare de sănătate, patologie

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.35 MB)

Ediţia curentă

journal