Sun Home
Identificarea implicării status-ului apei în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la stresul cauzat de secetă

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE

Rezumat:

Au fost obţinute date experimentale privind argumentarea concepţiei despre existenţa la plante a stres-memoriei - ca o însuşire de a memoriza mecanismele de răspuns la incidentele induse de un stres precedent şi de a reacţiona mai rapid şi adecvat la stresul repetat în timp. S-a stabilit că, plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale ontogenezei manifestă o toleranţă sporită la apariţia repetată a secetei în perioada critică. S-a confirmat ipoteza despre posibila implicare a componentelor statusului apei în formarea stres-memoriei plantelor la apariţia repetată a condiţiilor de secetă.Experimental data have been obtained with reference to the reasoning about the concept of plant stress-memory existence – as a feature of memorizing response mechanisms to incidents induced by a previous stress and reacting quickly and adequately to repeated stress over time. It has been established, that plants which have been subjected to a moderate drought in the early stages of ontogenesis show an increased tolerance to repeated drought in the critical period. It has been confirmed the hypothesis about the possible involvement of water status components on the plant stress memory formation in repeated drought conditions. 44 references, 3 tables, 1figure.Получены экспериментальные данные, аргументирующие концепцию существования у растений стресс-памяти – как свойства запоминания механизмов ответа, вызванного предыдущим стрессом, и способности реагировать более быстро и адекватно на стресс, повторяющийся во времени. Установлено, что растения, которые перенесли умеренную засуху на ранних этапах онтогенеза, проявляют более высокую устойчивость к повторной засухи в критический период. Подтверждена гипотеза о возможном участии компонентов водного статуса в формировании стресс-памяти растений и реакции на повторяющийся стресс. Библ.- 44, таб.- 3, рис. -1.

Cuvinte-cheie:

plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.32 MB)

Ediţia curentă

journal