Sun Home
Influenţa Reglalgului asupra acumulării biomasei şi pigmenţilor fotosintetici în celulele calusului şi agregatelor celulare ale rădăcinii aurii (Rhodiola rosea L.)

Autori:

CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele aplicării reglatorului natural de creştere Reglalg, diluat în raport diferit cu mediul Murashige–Skoog de cultivare in vitro, asupra acumulării biomasei calusului şi agregatelor celulare de Rhodiola rosea L., precum şi a pigmenţilor fotosintetici. Introducerea Reglalgului în mediul MS a influenţat benefic proliferarea atât a calusului, cât şi a agregatelor celulare de R. rosea, efectul final depinzând de concentraţia preparatului în mediul de cultură. Creşterea biomasei de R. rosea în mediul lichid a fost practic de două ori mai intensivă în comparaţie cu cea pe mediul solid. Acţiunea benefică a introducerii preparatului Reglalg în mediul de cultură se manifestă şi datorită majorării conţinutului pigmenţilor fotosintetici, care, la rândul lui, asigură acumularea metaboliţilor secundari în condiţiile in vitro.This article presents the results on the influence of plant growth regulator Reglalg, diluted at diff erent ratio with cultivation medium Murashige–Skoog, on the biomass and chlorophyll pigments accumulation of in vitro cultivated callus and cell aggregates of Rhodiola rosea L. Introduction of the Reglalg into the culture media has exerted a beneficial influence on the proliferation of callus and cell aggregates of R. rosea, the final eff ect being dependent on the concentration of the preparation into the culture media. The increase of R. rosea biomass in liquid media was almost twice higher compared to those on solid media. Reglalg had also manifested a positive action on chlorophyll content, which provides in vitro accumulation of secondary metabolites. 32 references, 2 tables, 4 figures. В данной статье представлены результаты влияния природного регулятора роста Реглалг, разбавленного в разных соотношениях со средой Мурасиге-Скуг, на накопление биомассы каллуса и клеточных агрегатов Rhodiola rosea L. культивируемые in vitro, а также на содержание в них фотосинтезирующих пигментов. Введение препарата Реглалг в культуральную среду оказало положительное влияние на пролиферацию клеток в каллусе и в клеточных агрегатах R. rosea, которое зависело от конечной концентрации препарата в среде. Рост биомассы R. rosea в жидкой среде была практически в два раза выше, по сравнению с твердой питательной средой. Внесение препарата Реглалг в культуральную среду оказывало положительное влияние на накопление и содержание хлорофилла, важного предшественника в биосинтезе вторичных метаболитов. Библ. - 32, табл. - 2, рис. - 4.

Cuvinte-cheie:

Rhodiola rosea, calus, agregate celulare, clorofilă a, clorofila b, carotenoide

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (331)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.31 MB)

Ediţia curentă

journal